Латинська мова

Спеціальність: Реставрація творів мистецтва з каменю
Код дисципліни: 7.023.01.M.10
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: викл. Сай І.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • читати з правильною вимовою та наголосом латинські терміни та перекладати їх рідною мовою • орфографічно правильно записати будь-який слово-термін, який потрібно засвоїти; • знати граматичну систему латинської мови, а також вміти застосувати граматичний матеріал на письмі • користуватися базовим лексичним мінімумом • застосовувати правила термінотворення • перекладати оригінальні та фахові тексти середньої складності • практично користуватися відповідною термінологією у сфері реставрації творів мистецтва
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Українська мова за професійним спрямуванням
Короткий зміст навчальної програми: Коротка історія латинської мови та її значення у міжнародній науковій термінології; Alphabetum Latinum; Vocales et consonants; дифтонги – au, eu, ei; диграфи – ae, oe; довгота і короткість складу; Accentus; Substantivum, genus, numerus, casus, Declinatio prima, secunda, tertia, quarta, quinta; Adiectivum; Pronomina; Numeralia cardinalia et ordinalia Система інфекту та перфекту: Verbum, numerus, genus, persona, modus, tempus, coniugatio, Imperativus praesentis; Praesens indicativi activi et passivi; Imperfectum indicativi activi et passivi; Futurum I (primum) indicativi activi et passivi; Perfectum indicativi activi et passivi; Plusquamperfectum indicativi activi et passivi; Futurum II (secundum) indicativi activi et passivi; Participia
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: читання, письмо. Контрольна робота. Підсумковий контроль: диференційований залік. Критерії оцінювання результатів навчання студентів: Розподіл балів у 100-бальній шкалі Поточний контроль (ПК) Разом за дисципліну 100 Аудиторна робота 70 Читання 10 Письмо 10 Контрольна робота 50 Самостійна робота 30 Розробка граматичних таблиць 5 Переклад латинських текстів 10 Словник навчальної лексики та термінології 5 Студентський гімн 5 Латинські крилаті вислови 5
Рекомендована література: 1. Литвинов В. Самовчитель латинської мови за методом Генріха Шлімана. Київ: Києво-Могилянська академія, 2019. – 286 с. 2. Содомора А., Домбровський М., Кісь А. Anno Domini. Року Божого: Латинські написи Львова / Вид. 2-ге, перероблене і доповнене. – Львів: ЛА «Піраміда», 2016. – 336 с. 3. Сторчова T. B. Латинська мова: підручник / Т. В. Сторчова, Ж. Г. Гуменюк. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. – 512 с. 4. Keller A., Russel S. Learn to Read Latin. Publisher: Yale University Press, 2015. – p. 609 5. Гарник А. В. Латинский язык = Lingua Latina : учебник для студентов учреждений высшего образования по филологическим и историческим специальностям / А. В. Гарник, Г. И. Шевченко. — Минск : БГУ, 2012. — 263 с. 6. Приставко Е. В. Классические языки / Lingua Latina : учеб.-метод. пособие / Е. В. Приставко, О. Г. Прокопчук. – Минск: БГУ, 2019. – 200 с. 7. Шаўчэнка, Г. І. Лацінская мова : вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па гуманітарных спецыяльнасцях / Г. І. Шаўчэнка, А. В. Гарнік, К. А. Тананушка. — Мінск : БДУ, 2012. — 342 с.