Теорія містобудування (комплексне дослідження)

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.O.005
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: проф., к.арх. Петришин Галина Петрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати основні містобудівні теорії, етапи їхнього виникнення та формування. • Вміння аналізувати та стратегічно мислити при розв’язанні складних планувальних завдань в галузі містобудування. • Вміти досліджувати місто і містобудівні системи та пропонувати можливі напрямки їхнього розвитку використовуючи отримані теоретичні знання. • Вміти представляти результати дослідження і вивчення містобудівних систем, обґрунтувати свої висновки • Мати уявлення про актуальні теорії та концепції розвитку міста та містобудівних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи містобудування та ландшафтної архітектури • Історія містобудування
Короткий зміст навчальної програми: Передумови та принципи періодизації теорії містобудування. Характеристика першого етапу розвитку теорії містобудування (кінець ХІХ - перша чверть ХХ століття). Характеристика другого етапу розвитку теорії і практики містобудування (1930-1950рр.). Характеристика третього етапу розвитку містобудування 1960-1980 рр. Характеристика четвертого етапу розвитку теорії містобудування 1980-2000 рр. Перспективні напрямки розвитку теорії і практики містобудування.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (індивідуальна графічна робота) (30%) Підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен) (70%)
Рекомендована література: 1. Фомін І.О. Основи теорії містобудування: Підручник. – К.: Наукова думка, 1997. – 191 с. 2. Габрель М.М. Просторова організація містобудівних систем. К.: Вид. дім А.С.С., 2004. 3. Рудницький А.М. Управління міським середовищем. Навч. посібн. –К.: 1991.

Теорія містобудування (комплексне дослідження) (курсова робота)

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.O.007
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Містобудування
Лектор: к.арх., доц. Любицький Роман Ігорович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • ПРН 1. Володіти знаннями основних понять, термінів і значень, мови професійного спілкування в сфері архітектури та містобудування, дотримуватись норм академічної доброчесності • ПРН 2. Застосовувати програмні засоби, сучасні ІТ-технології, інформаційні ресурси у процесі вирішення дослідницьких та проектних архітектурно-містобудівних задач • ПРН 7. Володіти знаннями нормативної бази архітектурно-містобудівного проектування, критично оцінювати соціально-економічні, екологічні, етичні й естетичні наслідки у разі порушення державних будівельних норм • ПРН 8. Формувати дані передпроектного аналізу архітектурно-містобудівних об’єктів та територій, відведених під забудову, реконструкцію чи реставрацію • ПРН 14. Проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність, застосовувати традиційні та інноваційні методи проектування та проведення досліджень
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Архітектурне проектування • Основи містобудування • Містобудівний аналіз
Короткий зміст навчальної програми: У рамках дисципліни вивчаються принципи та методи дослідження архітектурно-містобудівних об’єктів різного типу та різних ієрархічних рівнів використовуючи геоінформаційні системи та інші сучасні комп’ютерні програмні продукти. Вивчаються функціональні можливості та відмінності програмного забезпечення для ведення дослідницької та проектної архітектурно-містобудівної діяльності. На практичних заняттях опрацьовуються навики роботи із геоінформаційними системами та способи їх застосування у реальному дослідженні та проектуванні архітектурно-містобудівних об’єктів. Зміст індивідуальної контрольної роботи - опрацювання генерального плану населеного пункту засобами ГІС: 1. Пояснювальна записка (розрахунок); 2. Схема розташування населеного пункту в системі розселення; 3. План існуючого використання території М 1:5000; 4. Генеральний план (основне креслення) М 1:5000 із моделлю перспективного розвитку населеного пункту; 5. Схема вулично-дорожньої мережі, міського (сільського) та зовнішнього транспорту М 1:5000; 6. Схема інженерної підготовки та захисту території М 1:5000.
Методи та критерії оцінювання: контрольна робота – 80% контрольні запитання – 20 %
Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальних завдань для студентів базового напряму 060102 “Архітектура” спеціальності 8.06010202 “Містобудування” / Укл.: Р.І. Любицький, М.М. Грицак, С.Б. Солан – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2016. – 28 с. 2. Комп’ютерні технології в містобудівельному проектуванні (частина І): Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальних завдань для студентів базового напряму 060102 “Архітектура” спеціальності 8.06010202 “Містобудування” / Укл.: А.В. Гоблик, С.П. Тупісь. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 36 с. 3. Комп’ютерні технології в містобудівельному проектуванні (частина ІІ): Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальних завдань для студентів базового напряму 060102 “Архітектура” спеціальності 8.06010202 “Містобудування” / Укл.: А.В. Гоблик, С.П. Тупісь. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 24 с. 4. ArcGIS 9. Начало работы в ArcGIS. Russian Translation by DATA+, Ltd. – ESRI, 2004. – 272 с. 5. Maantay J. GIS for the Urban Environment / J. Maantay, J. Ziegler. – Redlands: ESRI Press, 2006. – 596 с.