Сучасні концепції та інновації в архітектурі та містобудуванні

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.O.004
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: доц., к.арх. Черняк Ігор Якович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знання та розуміння сучасних процесів у містобудуванні; • Здатність здійснювати пошук, аналізувати, виявляти та формулювати концептуальні напрямки в процесах містобудівного розвитку сучасності; • Компетентність у сучасних концепціях та ідеях у містобу-дуванні; • Базові знання в галузі містобудування, необхідні для осво-єння професійно-орієнтованих дисциплін; • Здатність концептуально визначати територіальну органі-зацію та оцінювати перспективні напрямки розвитку те-риторій;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи містобудування; • Історія містобудування та садово-паркового мистецтва; • Сучасні архітектурні теорії та доктрини • Соціологія міста
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна розглядає особливості становлення урбаністичних ідей на протязі ХХ-ХХІ століть, акцентуючи на процесах становлення глобальних концепцій сталого розвитку територій, глобалізації та урбаністичному дискусу ХХ ст.
Методи та критерії оцінювання: Залік, письмово-усна форма (70%); Розрахунково-графічна робота (30%)
Рекомендована література: 1. Криворучко Ю.І., Воронич Є.А. Сучасні концепції містобудування:конспект ле-кцій для студентів Ін-ту архітектури/М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" .-Львів:Вид-во Львів. політехніки, 2014 .-104с. 2. Верменич Я. В. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення. — К.: Інститут історії України НАН України, 2011. — 306 с 3. Черкес Б. С., Лінда С. М. Архітектура сучасності: остання третина ХХ – початок ХХІ століть. Навч. Посібник. 2- видання. - Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2014.- 384с.

Сучасні концепції та інновації в архітектурі та містобудуванні (курсовий проект)

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: к.арх., асист. Данилко Наталія д-р., філософії, асист. Щегольська Соломія
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність розв’язувати складні проектні та планувальні завдання і вирішувати проблеми в галузі архітектури та містобудування і ландшафтної архітектури. • Здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність та здатність до системного мислення; уміння працювати самостійно і в команді; уміння мотивувати людей та рухатися до спільних цілей;. здатність застосовувати теорії в області планування та адміністрування; • Компетентність у сучасних концепціях у містобудуванні; • Уміння фахово представляти проект – доповідати по суті проекту і бути його опонентом, скласти рецензію, роз’яснювати окремі положення проекту на громадських слуханнях різного рівня та містобудівних радах; • Застосування знань з теорії містобудування при виконанні практичних завдань з архітектурно-містобудівного проектування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Архітектурне проектування • Основи містобудування • Містобудівний аналіз
Короткий зміст навчальної програми: Аналіз природних та антропогенних особливостей окресленої території, її соціальних та історично-культурних особливостей. Вивчення сучасних тенденцій, засобів та методів модернізації міських територій. Розроблення пропозиції по функціональній, планувальній та композиційній організації території. Існуюча функціональна структура доповнюється пропозиціями впровадження необхідних функцій для заданої території, визначаються ділянки нового будівництва визначеної поверховості, квартали збереженої і реконструйованої забудови, показуються ділянки ущільнення або розчищення кварталів від зайвих функцій і споруд. Розроблення генерального плану супроводжується удосконаленням планувальної структури, що проявляється у трасуванні нових вулиць до осередків тяжіння потоків. Склад проекту: генеральний план, детальний план території, характерні перетини, загальний вигляд території (аксонометрія), характерні вигляди з висоти людського росту, елементи благоустрою
Методи та критерії оцінювання: Курсовий проект -100%
Рекомендована література: 1. Петришин і ін. Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування: навч. посібник / Г.П.Петришин, Б.С.Посацький, Ю.І.Криворучко, С.В.Ганець та ін.; за ред. Г.П.Петришин, Б.С.Посацького, Ю.В.Ідак – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с.: іл. 2. Містобудування. Довідник проектувальника. – 2-ге вид., доп. / за ред. Т.Ф. Панченко. – К.: Укрархбудінформ, 2006. – 192 с. 3. Функціональний і композиційний аналіз територіального об’єкту (для КР «Комплексне дослідження архітектурного об’єкту»): Методичні вказівки для студентів спеціальностей 7.00120102.9900 «Містобудування», 7.00120102.0100 «Ландшафтна архітектура». Укл.: Посацький Б.С., Ідак Ю.В. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – 27 с.