Містобудівне законодавство та документація

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.O.002
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: ст. викл. Склярова Інеса Володимирівна асистент Гнесь Ніна Юріївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Базові знання основних положень містобудівного законодавства в Україні та нормативної бази архітектурно-містобудівного проєктування. Компетентність у питаннях планування територій на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні. Вміння здійснення комплесного передпроєктного аналізу об’єкту містобудування, оцінка соціально-економічних, природних, екологічних умов та планувальних обмежень. Здатність концептуально визначити територіальну організацію та перспективний розвиток об’єкту містобудування. Вміння розробляти комплексні проєкти планування територій з урахуванням встановленого адміністративно-територіального устрою в Україні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Основи містобудування - Проєктування містобудівної документації
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна розглядає основні положення сучасного містобудівного законодавства в України; законодавче регулювання планування, забудови та іншого використання територій; правові засади планування територій на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні; вимоги щодо охорони об'єктів культурної спадщини, охорони природного середовища та використання природних ресурсів в містобудуванні.
Методи та критерії оцінювання: Графічна робота (30%). Екзаменаційний контроль: письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Фомін І.О. Основи теорії містобудування: Підручник. - Київ: Наукова думка, 1997. 2. Посацький Б. С. Основи урбаністики. Ч. І . Урбанізація та територіальне розпланування: Навч. посібн. Вид. друге. Доп. – Львів: Манускрипт, 2002. 3. Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності". 4. Закон України "Про основи містобудування". 5. ДБН Б.1.1-13:2012 "Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях"/ 6. ДБН Б.1.1-21:2017 "Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад". 7. ДБН Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту". 8. ДБН Б.1.1-22:2017 "Склад та зміст плану зонування території". 9. ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території".