Практикум з архітектурного проектування

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.O.006
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Містобудування
Лектор: к.арх., асист. Данилко Наталія д-р., філософії, асист. Щегольська Соломія
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність розв’язувати складні проектні та планувальні завдання і вирішувати проблеми в галузі архітектури та містобудування і ландшафтної архітектури. • Здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність та здатність до системного мислення; уміння працювати самостійно і в команді; уміння мотивувати людей та рухатися до спільних цілей;. здатність застосовувати теорії в області планування та адміністрування; • Компетентність у сучасних концепціях у містобудуванні; • Уміння фахово представляти проект – доповідати по суті проекту і бути його опонентом, скласти рецензію, роз’яснювати окремі положення проекту на громадських слуханнях різного рівня та містобудівних радах; • Застосування знань з теорії містобудування при виконанні практичних завдань з архітектурно-містобудівного проектування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Бакалаврська кваліфікаційна робота Основи містобудування Містобудівне законодавство Комплексне дослідження архітектурно-містобудівельного об’єкту
Короткий зміст навчальної програми: Практикум з архітектурного проектування передбачає засвоєння студентами методики порівняльного аналізу значних територіальних об’єктів. запроектованих у процесі модернізації міст. Дослідження як пропозицій архітектурно-планувального вирішення розбудови та модернізації міста, так і реалізованих обєктів.
Методи та критерії оцінювання: Письмова робота (100%)
Рекомендована література: Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування: навч. посібник / за ред. Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с. Містобудівне проектування: Ч. 2: Проектування структурних елементів міста: .навч. посіб. /за ред.: Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 254 с. Функціональний і композиційний аналіз територіального об’єкту (для КР «Комплексне дослідження архітектурного об’єкту»): Методичні вказівки для студентів спеціальностей 7.00120102.9900 «Містобудування», 7.00120102.0100 «Ландшафтна архітектура». Укл.: Посацький Б.С., Ідак Ю.В. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – 27 с. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень [Текст]. – К. : Мінрегіонбуд України,. – (Державні будівельні норми України). Зміна №4 : ДБН 360-92. - Чинний від 2011-10-01. – К., 2011. Містобудування. Довідник проектувальника. – 2-ге вид., доп. / за ред. Т.Ф. Панченко. – К.: Укрархбудінформ, 2006. – 192 с. Линч К Образ города / К.Линч [за ред.. А. В. Иконникова]. – М. : Стройиздат, 1982. – с. Петришин Г. П. Історичні архітектурно-містобудівні комплекси: наукові методи дослідження [ навч. пос. ] / Петришин Г. П., Іваночко У. І., Ідак Ю. В., Топилко С.І., Бойко Х.С., Соснова Н.С., Олешко О.П., Гнесь Л.Б.– Львів : Львівська політехніка, 2006. – 212 с. Плешкановська А. М. Функціонально-планувальна оптимізація використання міських територій.: Моногр. / А. М. Плешкановська. – К. : Ін-т Урбаністики, 2005. – 191 с. Яргина З.Н. Эстетика города / З.Н. Яргина. – М. : Стройиздат, 1991. – 366 с. 1. Білоконь Ю. М. Проблеми містобудівного розвитку територій: Навчальний посібник / Білоконь Ю. М. – К. : Укрархбудінформ, 2001. – 79 с. Кушніренко М. М. Методи передпроектного аналізу в містобудуванні: Навч.посібник / Кушніренко М.М. – К. : ІЗМН, 1996. – 164 с. Посацький Б.С. Основи урбаністики: Навч. посібник / Посацький Б.С. – Львів : Арніка, 1997. – 116 с. Посацький Б.С. Основи урбаністики: Навч. посібник / Посацький Б.С. – Львів : Львівська політехніка, 2001. – 243 с. 12. Яргина З.Н. Градостроительный анализ / Яргина З.Н. – М. : Стройиздат, 1984. – 205с.