Спецпредмет на вибір студента I

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.M.021
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна

Спецпредмет на вибір студента I

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.M.024
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: Канд. арх, доц. Гой Б. В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення базових культурологічних основ та засад дизайну архітектурного середовища та вміння прогнозувати його розвиток у майбутньому.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Історія архітектури; 2. Архітектурне проектування середовища; 3. Історія містобудування; 4. Історія сучасної архітектури.
Короткий зміст навчальної програми: Лекційний курс ознайомлює студентів із культурологічними основами та засадами дизайну та їх впливом на сучасний розвиток дизайну архітектурного середовища. Ці знання допомагають набути навички у використанні культурологічних методів ведення наукових досліджень та прикладній діяльності з дизайну архітектурного середовища.
Методи та критерії оцінювання: Диференційований залік. Письмова складова – 75 б.; Усна складова – 25 б. Разом за дисципліну – 100 б.
Рекомендована література: 1. Ле Корбюзье. Три формы расселения. Афинская хартия. - М.: Стройиздат, 1976. - 136с. 2. Гидион 3. Время, пространство, архитектура. – М.: Стройиздат, 1984. – 454с. 3. Велев П. Города будущего. М.: Стройиздат, 1985. -160с. 4. Вуек Я. Мифы и утопии архитектуры XX века. – М.: Стройиздат, 1990. – 286с. 5. Чернихов Я. Архитектурные фантазии. - Л.: «Международная книга», 1933. – 102с. 6. Черкес Б.С. Архітектура сучасності. Остання третина ХХ – початок ХХІ століть. – Л.: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 384с. 7. Антонов В.Л., Шубович С.А. Архитектурная композиция как система «среда-человек». – К.: НИИТИАГ, 1999. – 72с. 4. Проскуряков В., Ямаш Ю. Львівські театри. Час і архітектура. – Л.: Центр Європи, 1997. – 132с. 5. Черкес Б., Лінда С., Богданова Ю. Національний університет «Львівська політехніка»: архітектурний атлас. – Л.: В-во Львівської політехніки, 2016. – 404c. 6. Жук О. Головна будівля Львівської політехніки. – Л: В-во Львівської політехніки, 2008. – 76c. 7. Кос А. Площа Ринок у Львові. Путівник. – Л.: В-во Львівської політехніки, 2013. – 45c.

Спецпредмет на вибір студента I

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.M.025
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна

Спецпредмет на вибір студента I

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.M.026
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: к. арх., доц. Лукащук Галина Богданівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; • Компетентність у сучасних архітектурних теоріях та доктринах; • Компетентність у застосуванні енергоефективних та інших інноваційних технологій, пропагування ідеї сталого розвитку, гуманізації й гармонізації середовища у прийнятті комплексних архітектурно-містобудівних рішень; • Компетентність у проектуванні об’єктів різних типів – житла, громадських будівель, промислових споруд та містобудівних комплексів; • Здатність до практичної діяльності у сфері формування ландшафтних композицій, ландшафтного дизайну інтер’єру, знання предметної області та розуміння фаху.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Ландшафтна архітектура та інженерний благоустрій території; • Архітектурне проектування;
Короткий зміст навчальної програми: Загальні відомості про дерева і кущі. Ознайомлення із життєвими формами деревних рослин. Екологія деревних рослин. Декоративні властивості деревних рослин. Дерева і кущі в ландшафті. Основні елементи ландшафтної композиції. Основні стилі ландшафтної архітектури та дизайну. Рослинність як основний засіб формування природоінтегрованої будівлі. Сучасні стилі екодизайну в озелененні.
Методи та критерії оцінювання: 7 графічних робіт формату А3 (50%). Тести (50%).
Рекомендована література: • Лукащук Г.Б. Дендрологія: навчальний посібник / Г.Б. Лукащук; за ред. проф. Петришин Г.П.. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 348 с. • Крижановская Н. Я. Основи ландшафтної архітектури та дизайну : підручник / Н. Я Крижановська, М.А. Вотінов, О. В. Смірнова. –Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 2019. – 348 с. • Martin Haberer. 300 najiepszych roslin do kazdego ogrodu – Warszawa: Buchmann. 2011. – 192 c.

Спецпредмет на вибір студента I

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.M.022
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна

Спецпредмет на вибір студента I

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.M.023
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Максим Романович Ясінський - к. арх., ст. вик.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - знати основні методи проведення передпроектного аналізу та послідовність процесу архітектурного проектування у дотриманні основних етапів – ескіз-ідея, ескіз, проектні креслення, макет, володіти вміннями самостійного розроблення та презентації авторського проектного рішення; - вміти провести естетичну оцінку архітектури, комплексний аналіз середовища і художньо-композиційних особливостей об’єктів; - бути ознайомленим із сучасними архітектурними концепціями, професійними прийомами проектування садибного житла; - знати специфіку організації архітектурного простору залежно від функціональної спрямованості об’єкту проектування і здійснювати розпланування ділянки; - вміти створити композиційно-образне вирішення споруди, об’ємно-планувальну структуру будинку, враховуючи вимоги і потреби потенційного користувача та прийняті обмеження; - вміти розробити ескізні варіанти та прийняти оптимальне композиційне рішення; моделювати та зображувати архітектурну споруду у різних просторових ракурсах, визначених масштабах; обирати графічну техніку для якісного та виразного представлення проектного рішення; - вміти виготовляти макети архітектурних проектів для різних цілей та завдань, взаємодіяти з підрядниками та готувати вихідні дані.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Технологія проектного процесу Архітектурне проектування громадської будівлі Сучасні концепції та інновації в архітектурі та містобудуванні Комплексне дослідження архітектурно-містобудівного об’єкту
Короткий зміст навчальної програми: Зміст дисципліни «Макетування у реконструкції об’єктів та територій» дозволяє оволодіти основними принципами та навиками розроблення та виготовлення архітектурних макетів. Дисципліна призначена для підготовки сучасного фахівця для проектування нових об’єктів архітектури в історичному середовищі та реконструкції цінних архітектурних об’єктів. У дисципліні в логічній послідовності викладено основні методи макетування, розкрито послідовність етапів процесу розроблення та виготовлення макетів різного масштабу та призначення, завдання на проектування та передпроєктного аналізу до розробки архітектурного макету. На практичних заняттях акцентовано на важливості оволодіння вміннями самостійного розроблення завдання на проектування, пошуку оптимального технологічного процесу виготовлення макету, знаходженню цікавого архітектурного образу споруди за допомогою використання архітектурного макету середовища проектування. В процесі навчання студенти навчаються використовувати створене у макеті середовище – для пошуку об’ємно просторової композиції проектованого об’єкту та оформляти знайдене рішення в архітектурному макеті який є невід’ємною частиною проектної документації яку необхідно представити на містобудівну раду історичного міста для отримання дозволу на будівництво. Архітектор повинен вміти брати на себе відповідальність в прийнятті проектних рішень, здійснювати реальні дії, володіти відповідними знаннями та вміннями. Значна увага приділяється взаємовідношення між замовником та архітектором. Запропоновано рольова гра, де один зі студентів виконує роль замовника, а інший - проектувальника.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю, роботою студентів під час практичних занять.
Рекомендована література: 1. Державні будівельні норми України. Містобудування. Планування і забудова територій. ДБН Б.2.2-12:2019 2. Державні будівельні норми України Житлові будинки. Основні положення. ДБН В.2.2-15-2005 3. Державні будівельні норми України Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації. ДСТУ Б А.2.4-4:2009 4. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования: Учебник. — М.: Стройиздат, 1982. – 224 с. 5. Гнесь І.П., Рудик Р.А., Якубовський В.Б., Якубовський І.В. Однородинний житловий будинок: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. – 111 с. 6. Державні будівельні норми України. Містобудування. Планування і забудова територій. ДБН Б.2.2-12:2019 7. Нойферт П., Нефф Л. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад / пер. с нем. – 3-е изд. – М.: Архитектура-С, 2007. – 264 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).