Інтелектуальна власність

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.M.013
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: Давіденко Ірина Євгенівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення інформаційної навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати здатність орієнтуватись і вміти знайти потрібну йому інформацію про основні інститути інтелектуальної власності, про систему джерел законодавства у сфері інтелектуальної власності, про принципи захисту авторських і суміжних прав, патентних прав, прав на позначення та інших прав суб’єктів інтелектуальної власності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити - виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Авторське право та суміжні права. Право промислової власності. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту. Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. Комерційна таємниця. Договір про нерозголошення конфіденційної інформації. Комерціалізація інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності в інтернеті. Захист права інтелектуальної власності в Україні
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (виконання контрольної роботи) – 30 балів. Семестровий контроль (диференційований залік) – 70 балів. Разом –100 балів.
Рекомендована література: 1. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права: [навч. посіб.] / С.В. Бондаренко. – К.: Ін-т. інт. власн. і права, 2009. – 260 с. 2. Бутнік – Сіверський О. Б. Економіка інтелектуальної власності / О. Б. Бутнік-Сіверський. – К.: Інст. інт. власн. і права, 2004. – 296 с. 3. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльн-правовий аналіз): [монограф.] / Т.С. Демченко. – Ін-т. держави і права ім. М. В. Корецького НАН України, 2008. – 184 с. 4. Жаров В. О. Захист права інтелектуальної власності в Україні: [навч. посіб.] / В.О. Жаров. – К.: Інст. інт. власн. і права, 2005. – 88 с. 5. Кожарская И.Ю. Патентное право / И.Ю. Кожарская, Б.Г. Прахов. – К.: Інст. інт. власн. і права, 2009. – 140 с. 6. Крайнєв П. П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю: [монограф.] / П.П. Крайнєв. – К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2007. – 448 с. 7. Крайнєв П.П. Патентування винаходів в Україні: [монограф.] / Крайнєв П.П., Роботягова Л.І., Дятлик І.І. – К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2009. – 340 с. 8. Мендрул А.Г. Оценка стоимости нематериальных активов / А.Г. Мендрул, В.С. Карцев. – К.: ООО “Полиграф-Информ”, 2008. – 264 с. 9. Цибульов П. М. Популярно про інтелектуальну власність / П.М. Цибульов, В.П. Чеботарьов. – К.: ТОВ “Альфа – ПІК”, 2010. – 56 с. 10. Тофило А.В. Экспертиза обьектов интеллектуальной собственности: заявки на изобретения и полезные модели / А.В. Тофило. – К.: Інст. інт. власн. і права, 2007. – 176 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).