Комунікації міста

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.E.038
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: доц., к.арх. Мазур Тамара Миколаївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знання та розуміння предметної області та фаху; • Здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними; здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел. • Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; • Базові знання в галузі архітектури та містобудування, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; • Компетентність у сучасних концепціях у містобудуванні
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи містобудування та ландшафтна архітектура • Містобудівне проектування
Короткий зміст навчальної програми: Взаємозв'язок архітектурно-планувальних і транспортних рішень. Аналіз впливу сучасних транспортних вимог на побудову мережі вулиць, доріг, організацію пішохідного руху. Загальні поняття про міський транспорт, транспортні мережі, транспортні вузли, їхнє значення в обслуговуванні населення міста. Класифікація і норми проектування міських вулиць, доріг, перехресть. Містобудівна організація зовнішнього і приміського транспорту.
Методи та критерії оцінювання: • Графічні роботи (30%) • Екзаменаційний контроль: письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Мазур Т.М. Транспортні мережі міста: Електронний навчальний посібник з курсу "Транспортні мережі міста ” для спеціальності 7.120102, 8.120102 “Місто¬будування”. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка ”, 2015. – 115 с. 2. ДБН 360-92*. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. – К.: Держбуд України, 2002. 3. Містобудування. Довідник проектувальника / Видання друге, доповнене. / За загальною редакцією д-ра архіт. Т.Ф. Панченко/. – К.: Укрархбудінформ, 2006. – 192 с. 4. Петришин і ін. Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування: навч. посібник / Г.П.Петришин, Б.С.Посацький, Ю.І.Криворучко, С.В.Ганець та ін.; за ред. Г.П.Петришин, Б.С.Посацького, Ю.В.Ідак – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с.: іл.