Комплексне дослідження архітектурно-містобудівного об'єкту

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.E.037
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: к.арх., доц. Любицький Роман Ігорович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • ПРН 1. Володіти знаннями основних понять, термінів і значень, мови професійного спілкування в сфері архітектури та містобудування, дотримуватись норм академічної доброчесності • ПРН 8. Формувати дані передпроектного аналізу архітектурно-містобудівних об’єктів та територій, відведених під забудову, реконструкцію чи реставрацію • ПРН 14. Проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність, застосовувати традиційні та інноваційні методи проектування та проведення досліджень • ПРН 15 Визначати етапи і напрями історичного розвитку явищ архітектури, критично оцінювати, досліджувати тенденції та процеси в архітектурній теорії та практиці, реконструкції та реновації архітектурно-містобудівних об’єктів, дизайні інтер’єрів • ПРН 16 Розвивати теоретичні, типологічні підходи до вирішення проблем формування та розвитку архітектурно-містобудівного середовища на основі систематизації даних природничих, гуманітарних і технічних наук
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Теорія містобудування (комплексне дослідження) • Архітектурне проектування • Основи містобудування • Містобудівний аналіз
Короткий зміст навчальної програми: У рамках дисципліни розглядаються основні принципи та методи проведення досліджень архітектурно-містобудівних об’єктів різного типу та різних ієрархічних рівнів. На практичних заняттях студенти поглиблюють навики написання академічних текстів архітектурно-містобудівної тематики. Особливу увагу приділяється пошуку та опрацюванню студентами джерел інформації із використанням референс-менеджерів та засадам дотримання академічної доброчесності. Зміст індивідуальної контрольної роботи - проведення наукового дослідження обраного архітектурно-містобудівного об'єкту: 1.Характеристика дослідження; 2.Теоретичні основи та рівень дослідженості теми; 3. Формулювання методики дослідження закордонного та українського досвіду; 4. Проведення дослідження закордонного та українського досвіду із формулювання висновків; 5. Передпроектні дослідження об’єкту: аналіз з містобудівельної точки зору та у контексті суміжних спеціальностей; 6. Архітектурно-містобудівельний аналіз території (об’єкту) проектування; 7. Формулювання концепції розвитку об'єкту.
Методи та критерії оцінювання: контрольна робота – 80% контрольні запитання – 20 %
Рекомендована література: 1. Криворучко Ю.І., Воронич Є.А. Сучасні концепції містобудування:конспект ле-кцій для студентів Ін-ту архітектури/М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" .-Львів:Вид-во Львів. політехніки, 2014 .-104с. 2. Містобудівне проектування. Частина І. Місто як об’єкт проектування. За ред. проф. Г.П.Петришин, проф. Б.С. Посацького, доц. Ідак Ю.В. // Навчальний посібник для студентів Інституту архітектури. – Львів, 2016. 3. Функціональний і композиційний аналіз територіального об’єкту (для КР «Комплексне дослідження архітектурного об’єкту»): Методичні вказівки для студентів спеціальностей 7.00120102.9900 «Містобудування», 7.00120102.0100 «Ландшафтна архітектура». Укл.: Посацький Б.С., Ідак Ю.В. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – 27 с. 4. Історичні архітектурно-містобудівні комплекси: наукові методи дослідження [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом «Архітектура» / Г. П. Петришин [та ін.] ; ред. Г. П. Петришин ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2006. — 212 с.: рис. — Бібліогр.: с. 207-209, в кінці розд. — ISBN 966-553-556-0

Комплексне дослідження архітектурно-містобудівного об'єкту

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.E.042
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: к.арх., доц. Любицький Роман Ігорович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • ПРН 1. Володіти знаннями основних понять, термінів і значень, мови професійного спілкування в сфері архітектури та містобудування, дотримуватись норм академічної доброчесності • ПРН 8. Формувати дані передпроектного аналізу архітектурно-містобудівних об’єктів та територій, відведених під забудову, реконструкцію чи реставрацію • ПРН 14. Проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність, застосовувати традиційні та інноваційні методи проектування та проведення досліджень • ПРН 15 Визначати етапи і напрями історичного розвитку явищ архітектури, критично оцінювати, досліджувати тенденції та процеси в архітектурній теорії та практиці, реконструкції та реновації архітектурно-містобудівних об’єктів, дизайні інтер’єрів • ПРН 16 Розвивати теоретичні, типологічні підходи до вирішення проблем формування та розвитку архітектурно-містобудівного середовища на основі систематизації даних природничих, гуманітарних і технічних наук
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Теорія містобудування (комплексне дослідження) • Архітектурне проектування • Основи містобудування • Містобудівний аналіз
Короткий зміст навчальної програми: У рамках дисципліни розглядаються основні принципи та методи проведення досліджень архітектурно-містобудівних об’єктів різного типу та різних ієрархічних рівнів. На практичних заняттях студенти поглиблюють навики написання академічних текстів архітектурно-містобудівної тематики. Особливу увагу приділяється пошуку та опрацюванню студентами джерел інформації із використанням референс-менеджерів та засадам дотримання академічної доброчесності. Зміст індивідуальної контрольної роботи - проведення наукового дослідження обраного архітектурно-містобудівного об'єкту: 1.Характеристика дослідження; 2.Теоретичні основи та рівень дослідженості теми; 3. Формулювання методики дослідження закордонного та українського досвіду; 4. Проведення дослідження закордонного та українського досвіду із формулювання висновків; 5. Передпроектні дослідження об’єкту: аналіз з містобудівельної точки зору та у контексті суміжних спеціальностей; 6. Архітектурно-містобудівельний аналіз території (об’єкту) проектування; 7. Формулювання концепції розвитку об'єкту.
Методи та критерії оцінювання: контрольна робота – 80% контрольні запитання – 20 %
Рекомендована література: 1. Криворучко Ю.І., Воронич Є.А. Сучасні концепції містобудування:конспект ле-кцій для студентів Ін-ту архітектури/М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" .-Львів:Вид-во Львів. політехніки, 2014 .-104с. 2. Містобудівне проектування. Частина І. Місто як об’єкт проектування. За ред. проф. Г.П.Петришин, проф. Б.С. Посацького, доц. Ідак Ю.В. // Навчальний посібник для студентів Інституту архітектури. – Львів, 2016. 3. Функціональний і композиційний аналіз територіального об’єкту (для КР «Комплексне дослідження архітектурного об’єкту»): Методичні вказівки для студентів спеціальностей 7.00120102.9900 «Містобудування», 7.00120102.0100 «Ландшафтна архітектура». Укл.: Посацький Б.С., Ідак Ю.В. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – 27 с. 4. Історичні архітектурно-містобудівні комплекси: наукові методи дослідження [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом «Архітектура» / Г. П. Петришин [та ін.] ; ред. Г. П. Петришин ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2006. — 212 с.: рис. — Бібліогр.: с. 207-209, в кінці розд. — ISBN 966-553-556-0