Урбаністична конфліктологія і партисипація

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.E.039
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: доктор архітектури, професор Шульга Генадій Михайлович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знання та розуміння предметної області та фаху; • Здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними; здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел; • Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; • Компетентність у сучасних архітектурних теоріях та доктринах; • Базові знання в галузі архітектури та містобудування, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; • Компетентність у сучасних концепціях у містобудуванні; • Застосування знань з урбаністичної конфліктології при розробці містобудівних проектів, особливо соціального спрямування; також при модернізації сформованого міського середовища та громадських просторів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Сучасні архітектурні теорії та доктрини; • Сучасні концепції у містобудуванні; • Основи просторового планування; • Містобудівне законодавство і право; • Ландшафтні комплекси у просторовому плануванні.
Короткий зміст навчальної програми: Конфлікт - феномен соціального явища. Структурна модель конфлікту. Границі конфлікту. Функції конфліктів. Об'єктивні і суб'єктивні причини конфліктів. Етапи і фази конфлікту. Поводження людей у конфлікті. Класифікація конфліктів. Політичні конфлікти. Соціальні конфлікти. Сімейні конфлікти. Міжетнічні конфлікти. Міжконфесійні конфлікти. Конфлікти культур і духовних цінностей. Юридичний конфлікт. Економічний конфлікт. Сутність керування конфліктами та їх діагностика. Методи регулювання конфліктів. Моделі і стилі виходу з конфлікту. Умови виникнення і розвитку конфліктів на території міста. Планувальні конфлікти. Конфлікти міського середовища. VIP житлові квартали – проблеми з оточенням. Проблеми з інженерними комунікаціями. Управлінські стратегії вирішення конфліктів.
Методи та критерії оцінювання: • Контрольна робота (40%) • Підсумковий контроль (контрольний захід, залік): тести (60%)
Рекомендована література: 1. Анцупов А.Я., Малишев A.A. Введення в конфліктологію; як попередити та вирішувати міжособисті конфлікти.- К., 1996 2. Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфліктологія; Навч. посіб. для вузів. - Харьків, 1997. 3.Конфліктологія: Підручн. Для студентів вищих навч. закладів / За ред. М.М. Герасіної, М.І. Попова. - Харьків: Право, 2002.

Урбаністична конфліктологія і партисипація (курсовий проект)

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.E.040
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: к.арх., асист. Данилко Наталія д-р., філософії, асист. Щегольська Соломія
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності «191 Архітектура і містобудування»; знання економіки та управління проектами в архітектурі та містобудуванні; знання щодо виконання проектної документації в галузі архітектури та містобудування; вміти: проектувати об’єкти архітектури та містобудування, проектувати міське середовище з врахуванням соціуму та принципів зрівноваженого розвитку; здатність адаптовуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Архітектурне проектування Соціологія міста
Короткий зміст навчальної програми: Курс спрямований на вивчення застосування методики партисипації у проектуванні, що є ключовим у формуванні громадянського суспільства. Завдання спрямовані на вміння визначати стейкхолдерів та предмет опитування під час проектування, навчитись обговорювати проект із майбутніми його користувачами та імплементувати рішення задля покращення якості рішення та його використання у майбутньому.
Методи та критерії оцінювання: Письмова робота за результатами обраної партисипативної методики (50%) Графічна робота із застосуванням результатів партисипації (50%)
Рекомендована література: Планування і забудова міських і сільських поселень // Державні будівельні норми України: Містобудування ДБН 360-92. — Київ, 1992.— 68 с. Neufert Ernst. Podrecznik projektowania architektoniczno-budowlanego.— Warszawa: „Arkady”, 2005. Місто й оновлення. Урбаністичні студії / Представництво Фонду ім.Гайнріха Бьолля в Україні; Редкол.: С.Шліпченко, В. Тимінський, А.Макаренко, Л.Малес, І.Тищенко. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2013. – 360 с. Голубєва Мария, Иелея Диана. Как проводить исследования с вовлечением насиления (посібник)