Архітектурне проектування (курсовий проект)

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.O.011
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Містобудування
Лектор: проф., к.арх. Петришин Галина Петрівна доц., к.арх. Любицький Роман Ігорович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • ПРН 1. Володіти знаннями основних понять, термінів і значень, мови професійного спілкування в сфері архітектури та містобудування, дотримуватись норм академічної доброчесності • ПРН 7. Володіти знаннями нормативної бази архітектурно-містобудівного проектування, критично оцінювати соціально-економічні, екологічні, етичні й естетичні наслідки у разі порушення державних будівельних норм • ПРН 8. Формувати дані передпроектного аналізу архітектурно-містобудівних об’єктів та територій, відведених під забудову, реконструкцію чи реставрацію • ПРН 14. Проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність, застосовувати традиційні та інноваційні методи проектування та проведення досліджень • ПРН 16 Розвивати теоретичні, типологічні підходи до вирішення проблем формування та розвитку архітектурно-містобудівного середовища на основі систематизації даних природничих, гуманітарних і технічних наук
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Архітектурне проектування • Основи містобудування та ландшафтна архітектура • Комплексне дослідження архітектурно-містобудівного об'єкту
Короткий зміст навчальної програми: Передпроектні дослідження (обстеження території (ділянки) об’єкту за темою магістерської кваліфікаційної роботи: фотофіксація, зарисовки, обміри тощо; опрацювання джерел інформації про об’єкт (архівні матеріали, літературні джерела, наукові матеріали, проектні розробки та інші джерела); аналітичні дослідження ( містобудівний аналіз території та забудови, капітальність забудови, історико-культурологічний аналіз території та забудови); визначення основних параметрів об’єкту проектування. Концептуальна модель
Методи та критерії оцінювання: Курсовий проект – 100%
Рекомендована література: 1. Петришин і ін. Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування: навч. посібник / Г.П.Петришин, Б.С.Посацький, Ю.І.Криворучко, С.В.Ганець та ін.; за ред. Г.П.Петришин, Б.С.Посацького, Ю.В.Ідак – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с.: іл. 2. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 8.06010202 "Містобудування" (9901) та спеціалізації "Ландшафтна архітектура" (9902) базового напряму 6.06010202 "Архітектура" / Укл. Г.П. Петришин, Ю.І. Криворучко, І.В. Русанова, С.В. Ганець - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013. - 95 с. 3. Функціональний і композиційний аналіз територіального об’єкту (для КР «Комплексне дослідження архітектурного об’єкту»): Методичні вказівки для студентів спеціальностей 7.00120102.9900 «Містобудування», 7.00120102.0100 «Ландшафтна архітектура». Укл.: Посацький Б.С., Ідак Ю.В. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – 27 с.