Практикум з архітектурного проектування

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.O.010
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Містобудування
Лектор: проф., к.арх. Петришин Галина Петрівна доц., к.арх. Любицький Роман Ігорович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • ПРН 1. Володіти знаннями основних понять, термінів і значень, мови професійного спілкування в сфері архітектури та містобудування, дотримуватись норм академічної доброчесності • ПРН 7. Володіти знаннями нормативної бази архітектурно-містобудівного проектування, критично оцінювати соціально-економічні, екологічні, етичні й естетичні наслідки у разі порушення державних будівельних норм • ПРН 8. Формувати дані передпроектного аналізу архітектурно-містобудівних об’єктів та територій, відведених під забудову, реконструкцію чи реставрацію • ПРН 14. Проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність, застосовувати традиційні та інноваційні методи проектування та проведення досліджень • ПРН 16 Розвивати теоретичні, типологічні підходи до вирішення проблем формування та розвитку архітектурно-містобудівного середовища на основі систематизації даних природничих, гуманітарних і технічних наук
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Архітектурне проектування • Основи містобудування та ландшафтна архітектура • Комплексне дослідження архітектурно-містобудівного об'єкту
Короткий зміст навчальної програми: Загальна характеристика ландшафтного об’єкту за темою дипломного проектування. Нормативно-правові засади проектування ландшафтного об’єкту. Аналіз українського досвіду. Аналіз зарубіжного досвіду. Обґрунтування концепції функціонально-планувального і просторового рішення.
Методи та критерії оцінювання: Пояснювальна записка обсягом 50 стор. (70%) Графічна частина (схеми, діаграми, графіки, плани, генеральні плани, фото, рисунки тощо) – 5 аркушів формату А 4. (30%)
Рекомендована література: 1. Петришин і ін. Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування: навч. посібник / Г.П.Петришин, Б.С.Посацький, Ю.І.Криворучко, С.В.Ганець та ін.; за ред. Г.П.Петришин, Б.С.Посацького, Ю.В.Ідак – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с.: іл. 2. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 8.06010202 "Містобудування" (9901) та спеціалізації "Ландшафтна архітектура" (9902) базового напряму 6.06010202 "Архітектура" / Укл. Г.П. Петришин, Ю.І. Криворучко, І.В. Русанова, С.В. Ганець – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013. – 95 с. 3. Конспект лекцій «Ландшафтне проектування»: для студентів спеціальності 7.120102 - “Містобудування” напрямку 1201 – “Архітектура” / Укл. Криворучко Ю.І., Петришин Г.П., Соснова Н.С., Бобош Г.Є. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2008. –56 с.