Дендрологія

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.E.041
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: доц., к.с.н. Лукащук Галина Богданівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • • Знання професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 191 «Архітектура і містобудування» • Знання державних проектних і санітарно-гігієнічних норм, на основі яких здійснюються передпроектний аналіз, розрахунки, пошукове, ескізне і робоче архітектурно-містобудівне проектування. • Знання сучасних досягнень інноваційних технологій в галузі архітектури і містобудування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Ландшафтна архітектура та інженерний благоустрій території; • Детальний план озеленених територій;
Короткий зміст навчальної програми: Ботанічний вид та його ареал. Особливості морфологічної будови деревних рослин: морфологія вегетативних органів. Морфологія генеративних пагонів деревних рослин. Загальні відомості про дерева і кущі. Деревні рослини у філогенетичній системі рослин. Відділ Голонасінні (Pinophyta). Система голонасінних. Відділ Покритонасінні (Квіткові) - (Magnoliophyta). Екологія деревних рослин: класифікація екологічних факторів, абіотичні фактори. Біотичні фактори, антропогенні фактори. Декоративні властивості деревних рослин: форма крони, декоративні властивості листків. Декоративні властивості квіток, суцвіть, плодів, суплідь. Фізіономічні типи деревних рослин. Принципи підбору і поєднання дерев і кущів у композиції. Основні елементи ландшафтної композиції деревних рослин.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування у вигляді колоквіуму, графічні роботи за декоративними елементами і гербарій (30%); • підсумковий контроль (контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. 1. Лукащук Г.Б. Дендрологія: навчальний посібник / Г.Б. Лукащук; за ред. проф. Петришин Г.П.. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 348 с. 2. Кохановський В.М. Декоративна дендрологія. Практикум. частина 1, 2. Навчальний посібник – Суми: Видавництво «Сумський національний аграрний університет», 2011. - 267 с. 3. Калініченко О.А. Декоративна дендрологія: навчальний посібник.К.: Вища школа, 2003. 199 с.