Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.O.034
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: к.арх., асист. Данилко Наталія
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1.знати основні поняття теоретичних та емпіричних досліджень у галузі містобудування; 2.знати основні методи збору інформації про містобудівні об’єкти; 3. знати принципи узагальнення інформації про містобудівні об’єкти і формулювати висновки; 4. вміти застосовувати теоретичні методи дослідження; 5. вміти застосовувати емпіричні методи дослідження; 6. вміти представити узагальнені висновки дослідження у тестовій і графічній формі ;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Архітектурне проектування
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Дослідницька практика за темою магістерської роботи» передбачає поглиблення та розширення теоретичних знань та практичних навичок, отриманих впродовж навчання на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівнях. Студент має зібрати теоретичні і практичні відомості за темою магістерської праці, узагальнити інформацію та сформулювати висновки щодо її застосування у магістерській праці. У процесі проходження практики передбачається використання теоретичних і емпіричних методів дослідження містобудівних об’єктів та представлення результатів у текстовій і графічній формі.
Методи та критерії оцінювання: Письмова доповідь (80%) Усна доповідь (20%)
Рекомендована література: Базова Навчальний посібник / Г. П. Петришин, У. І. Іваночко, Ю. В. Ідак, С. І. Топилко, Х. С. Бойко, Н. С. Соснова, О. П. Олешко, Л. Б. Гнесь; За ред. Г. П. Петришин. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. 212 с. Навчальний посібник / Г. П. Петришин, Б. С. Посацький, Ю. І. Криворучко та ін. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 328 с. Навчальний посібник / Г. П. Петришин, Б. С. Посацький, Ю. В. Ідак, Т. М. Мазур, І. В. Русанова, Н. С. Соснова, Ю. Р. Петровська, В. Є. Гончарук, В. В. Дідик, Є. І. Король, С. П. Тупісь, Я. А. Онуфрів, О. А. Кліщ, А. О. Ігнатюк, Я. Т. Сеньковська, Р. І. Любицький, Т. М. Максим’юк. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 288 с. Фомін І.О. Основи теорії містобудування: підручник. – К.: Наукова думка, 1997. Кучерявий В.О. Урбоекологія: підручник. – Львів: Світ, 1999. Соціально-економічна географія України: підручник / За ред.. О.І.Шаблія. – Львів: Світ, 1994. Білоконь Ю.М. Типологія містобудівних об’єктів: навч. посібник / за ред. І.о. фоміна.- К.: Укрархбудінформ, 2001. Посацький Б.С. Основи урбаністики. Просторове та територіальне планування: навч. посібник. – Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2010. Посацький Б.С. Основи урбаністики. Просторове та територіальне планування: навч. посібник. 2-е вид, доповнене. – Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2011. Посацький Б.С., Король Є.І. Основи містобудування: конспект лекцій. – Львів: Вид-во Львів. політех., 2017. Допоміжна Архітектура. Короткий словник-довідник./за заг ред. А.П. Мардера.- К.: Будівельник, 1995. Містобудування: Довідник проектувальника / за ред. Т.Ф. Панченко. 2-е вид. доп. – К.: Укрархбудінформ, 2006. Енциклопедія українознавства. НТШ. Перевидання в Україні. ТТ.1 – 10. – Львів, 1993 – 2000. Географічна енциклопедія України. Т.1- 3. –К.: Українська енциклопедія, 1989 – 1993. Рудницький А.М. Управління міським середовищем: навч. посібник. К.:НМК ВО, 1991. Плешкановська А.М. Функціонально-планувальна оптимізація використання міських територій. – К.: Ін-т урбаністики, 2005. Шебек Н.М. Гармонізація планувального розвитку міста. – К.: Основа, 2008.