Курсовий проект за темою магістерської кваліфікаційної роботи (курсовий проект)

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.O.033
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: Проф., к.арх. Петришин Г.П. доц., к.арх. Любицький Р.І.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність розв’язувати складні проектні та планувальні завдання і вирішувати проблеми в галузі архітектури та містобудування і ландшафтної архітектури. • Здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність та здатність до системного мислення; уміння працювати самостійно і в команді; уміння мотивувати людей та рухатися до спільних цілей;. здатність застосовувати теорії в області планування та адміністрування; • Компетентність у сучасних концепціях у містобудуванні; • Уміння фахово представляти проект – доповідати по суті проекту і бути його опонентом, скласти рецензію, роз’яснювати окремі положення проекту на громадських слуханнях різного рівня та містобудівних радах; • Застосування знань з теорії містобудування при виконанні практичних завдань з архітектурно-містобудівного проектування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Теорія містобудування. • Комплексне дослідження архітектурно-містобудівного об’єкту. • Сучасні концепції у містобудуванні
Короткий зміст навчальної програми: Проектна концепція розпланувального і об’ємно-просторового вирішення об’єкту за темою магістерської кваліфікаційної роботи: генеральний план, детальний план території, характерні перетини, загальний вигляд території (аксонометрія), вигляди з висоти людського росту, елементи благоустрою.
Методи та критерії оцінювання: Курсовий проект (70 %) Пояснювальна записка (30%)
Рекомендована література: 1. Петришин і ін. Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування: навч. посібник / Г.П.Петришин, Б.С.Посацький, Ю.І.Криворучко, С.В.Ганець та ін.; за ред. Г.П.Петришин, Б.С.Посацького, Ю.В.Ідак – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с.: іл. 2. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 8.06010202 "Містобудування" (9901) та спеціалізації "Ландшафтна архітектура" (9902) базового напряму 6.06010202 "Архітектура" / Укл. Г.П. Петришин, Ю.І. Криворучко, І.В. Русанова, С.В. Ганець - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013. - 95 с. 3. Функціональний і композиційний аналіз територіального об’єкту (для КР «Комплексне дослідження архітектурного об’єкту»): Методичні вказівки для студентів спеціальностей 7.00120102.9900 «Містобудування», 7.00120102.0100 «Ландшафтна архітектура». Укл.: Посацький Б.С., Ідак Ю.В. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – 27 с.