Теорія містобудування (комплексне дослідження)

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.O.005
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: проф., к.арх. Петришин Галина Петрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати основні містобудівні теорії, етапи їхнього виникнення та формування. • Вміння аналізувати та стратегічно мислити при розв’язанні складних планувальних завдань в галузі містобудування. • Вміти досліджувати місто і містобудівні системи та пропонувати можливі напрямки їхнього розвитку використовуючи отримані теоретичні знання. • Вміти представляти результати дослідження і вивчення містобудівних систем, обґрунтувати свої висновки • Мати уявлення про актуальні теорії та концепції розвитку міста та містобудівних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи містобудування та ландшафтна архітектура • Історія містобудування
Короткий зміст навчальної програми: Передумови та принципи періодизації теорії містобудування. Характеристика першого етапу розвитку теорії містобудування (кінець ХІХ - перша чверть ХХ століття). Характеристика другого етапу розвитку теорії і практики містобудування (1930-1950рр.). Характеристика третього етапу розвитку містобудування 1960-1980 рр. Характеристика четвертого етапу розвитку теорії містобудування 1980-2000 рр. Перспективні напрямки розвитку теорії і практики містобудування.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (індивідуальна графічна робота) (30%) Підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен) (70%)
Рекомендована література: 1. Фомін І.О. Основи теорії містобудування: Підручник. – К.: Наукова думка, 1997. – 191 с. 2. Габрель М.М. Просторова організація містобудівних систем. К.: Вид. дім А.С.С., 2004. 3. Рудницький А.М. Управління міським середовищем. Навч. посібн. –К.: 1991.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Теорія містобудування (комплексне дослідження) (курсова робота)

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.O.007
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Містобудування
Лектор: доц., к.арх. Любицький Роман Ігорович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Ознайомлення студентів із передовими принципами та методами дослідження архітектурно-містобудівних об’єктів різного типу та різних ієрархічних рівнів використовуючи геоінформаційні системи та інші сучасні комп’ютерні програмні продукти.
Завдання: інтегральна компетентність (ІНТ) – Здатність розв’язувати задачі дослідницького та інноваційного характеру у сфері архітектури та містобудування. загальні компетентності (ЗК): ЗК 04 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. Спеціальні (фахові) компетентності (ФК): ФК 02. Здатність розв’язувати проблеми архітектури та містобудування у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. ФК 03. Здатність аналізувати, розробляти та впроваджувати архітектурно-містобудівні рішення з урахуванням соціально-демографічних, національно-етнічних, природно-кліматичних, інженерно-технічних чинників та санітарно-гігієнічних, безпекових, енергозберігаючих, екологічних, техніко-економічних вимог. ФК 05. Здатність розробляти і реалізовувати проєкти у сфері архітектури та містобудування. ФК 07. Здатність до проєктного моделювання і дослідження концептуальних, натурних та комп’ютерних моделей об’єктів архітектури та містобудування. Фахові компетентності спеціалізації (ФКС): ФКС 1.1. Застосування знань комплексного дослідження архітектурно-містобудівного об’єкту в архітектурно-містобудівному проектуванні та проведенні науково-дослідницької діяльності. ФКС 2.1. Комплексного дослідження архітектурно-містобудівного та ландшафтного об’єкту задля застосування отриманих результатів в прийнятті проектного рішення.
Результати навчання: ПРН 1. (РН04). Розуміти і застосовувати у практичній діяльності теоретичні і практичні засади проєктування інноваційних об’єктів містобудування, житлових, громадських, промислових будівель і споруд, реконструкції і реставрації архітектурних об’єктів, методи досягнення раціонального архітектурно- планувального, об’ємно-просторового, конструктивного рішення, забезпечення соціально- економічної ефективності, екологічності, енергоефективності. ПРН 2. (РН07). Здійснювати проєктне моделювання, обирати цифрові технології та програмні засоби для розв’язання задач дослідницького та інноваційного характеру, розробки і реалізації проєктів у сфері архітектури та містобудування, оформлення відповідної наукової та технічної документації, виготовлення макетів і наочних ілюстративних матеріалів. ПРН 3. (РН15). Аналізувати міжнародний та вітчизняний досвід щодо проєктування об’єктів архітектури та містобудування. ПРН 4. (УМ08). Виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в архітектурі та містобудуванні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні: -Комп’ютерне моделювання та анімація архітектурного середовища -Архітектурне проектування Супутні: -Теорія містобудування (комплексне дослідження) -Архітектурне проектування (КП)
Короткий зміст навчальної програми: У рамках дисципліни вивчаються принципи та методи дослідження архітектурно-містобудівних об’єктів різного типу та різних ієрархічних рівнів використовуючи геоінформаційні системи та інші сучасні комп’ютерні програмні продукти. Вивчаються функціональні можливості та відмінності програмного забезпечення для ведення дослідницької та проектної архітектурно-містобудівної діяльності. На практичних заняттях опрацьовуються навики роботи із геоінформаційними системами та способи їх застосування у реальному дослідженні та проектуванні архітектурно-містобудівних об’єктів.
Опис: Геоінформаційні технології для дослідження та проектування на рівні генеральних планів, детальних планів території населених пунктів. Функціональні можливості та принцип роботи геоінформаційних систем на рівні генеральних планів населених пунктів. Імпорт топографічних знімань території у ГІС-пакети. Аналіз та класифікація даних топографічного знімання території для генерального плану населеного пункту. Створення додаткових ГІС-даних. Тематичне картографування схем генерального плану населеного пункту. Просторовий аналіз даних генерального плану населеного пункту. Імпорт та експорт даних. Побудова TIN-моделей рельєфу. Вертикальне планування території за допомогою ГІС. Веб-публікація результатів ГІС-аналізу. Оформлення альбомів креслень до друку. Контрольна робота. Диференційований залік.
Методи та критерії оцінювання: Кожний етап роботи оцінюється окремо. Семестрова оцінка є сумою всіх оцінок отриманих протягом семестру, студент складає альбом із виконаних графічних завдань та пояснювальної записки курсової роботи протягом семестру. До заліку у ВНС завантажуються 2 файли – альбом креслень відповідно до вимог у форматі *.pdf (стиснутий до розміру 5 mb) та пояснювальна записка (розрахунок) у форматі *.doc або *.pdf (стиснутий до розміру 5 mb). На останньому занятті проводиться захист курсової роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання: Графічна робота 1 10 Графічна робота 2 20 Графічна робота 3 20 Графічна робота 4 10 Графічна робота 5 20 Пояснювальна записка (розрахунок) 20 Разом 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Основи комп’ютерного моделювання архітектурних об’єктів (частина І): метод. Вказівки до практичних занять та індивідуальних завдань для студентів базового напряму 1201 “Архітектура” спеціальностей 120101 “Архітектура будівель і споруд”, 120102 “Містобудування”, 120103 “Дизайн архітектурного середовища” / уклад.: С. П. Тупісь, М. М. Грицак, Р.І. Любицький, С. Б. Солан – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 40 с. 2. Опрацювання тематичної карти демографії району із застосуванням ГІС технологій (на прикладі програмного пакету ArcGIS for Desktop): метод. вказівки до практичних занять та індивідуальних завдань для студентів спеціальності 191 “Архітектура і містобудування” спеціалізації 0201 “Містобудування” та 0202 “Ландшафтна архітектура” / Уклад.: Р.І. Любицький, М.М. Грицак, С.Б. Солан – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 28 с. 3. Комп’ютерні технології в містобудівельному проектуванні (частина І): Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальних завдань для студентів базового напряму 060102 “Архітектура” спеціальності 8.06010202 “Містобудування” / Укл.: А.В. Гоблик, С.П. Тупісь. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 36 с. 4. Комп’ютерні технології в містобудівельному проектуванні (частина ІІ): Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальних завдань для студентів базового напряму 060102 “Архітектура” спеціальності 8.06010202 “Містобудування” / Укл.: А.В. Гоблик, С.П. Тупісь. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 24 с. Рекомендована література 1. Містобудівне проєктування. Частина 1. Місто як об'єкт проєктування: підручник /за ред. Петришин ГП, Посацького БС, Ідак ЮВ. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 2. Містобудівне проєктування. Ч. 2 : Проектування структурних елементів міста: підручник /за ред Петришин ГП, Посацького БС, Ідак ЮВ. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. 3. Menke K. Discover QGIS 3.x - Second Edition: A Workbook for Classroom or Independent Study / Kurt Menke., 2022. – 430 с. 4. Maantay J. GIS for the Urban Environment / J. Maantay, J. Ziegler. – Redlands: ESRI Press, 2006. – 596 p. Інформаційні ресурси 1. ArcGIS Help 10.2 [Електронний ресурс] http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/ 2. QGIS Documentation [Електронний ресурс] http://www.qgis.org/en/docs/index.html
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).