Ландшафтно-просторова організація міст і регіонів (курсовий проект)

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.E.038
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: Онуфрів Ярина Олегівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності «191 Архітектура і містобудування»; 2. Уміння виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в архітектурі та містобудуванні; 3. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; 4. Здатність відповідально ставитися до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставлену мету з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи містобудування Ландшафтна архітектура та інженерний благоустрій території Сучасні концепції в містобудуванні Дендрологія
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Ландшафтно-просторова організація міст і регіонів» складається із 14 лабораторних занять та має на меті розглянути основні питання особливостей розвитку ландшафту у місті, а також сучасні підходи до ландшафтно-просторової організації міст і регіонів.
Методи та критерії оцінювання: Заліковий контроль проводиться відповідно до навчального плану у терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою дисципліни. Підсумкова оцінка з дисципліни «ЛАНДШАФТНО-ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ МІСТ І РЕГІОНІВ» виставляється, виходячи з результатів складання всіх передбачених програмою видів навантажень: самостійних і аудиторних завдань. За результатами вивчення навчального матеріалу, здобувачі отримують оцінку за 100-бальною шкалою. Залік є обов’язковою підсумковою формою контролю, що полягає в оцінці засвоєння здобувачами теоретичного матеріалу на лекційних заняттях, результатів виконання ними самостійних завдань.
Рекомендована література: 1. Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування : навч. посібник / С. В. Ганець, А. В. Гоблик, Ю. В. Ідак, Г. Є. Кознарська, Ю. І. Криворучко, Т. М. Мазур, Г. П. Петришин, Б. С. Посацький, І. В. Русанова, І.В. Склярова, Н. С. Соснова, С. П. Тупісь, І. Я. Черняк; за ред. Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с. 2. Містобудівне проектування. Частина ІІ: Проектування структурних елементів міста: навч. посібник / Г. П. Петришин, Б. С. Посацький, Ю. В. Ідак, Т. М. Мазур, І. В. Русанова, Н. С. Соснова, Ю. Р. Петровська, В. Є. Гончарук, В. В. Дідик, Є. І. Король, С. П. Тупісь, Я. О. Онуфрів, О. А. Кліщ, А. О. Ігнатюк, Я. Т. Сеньковська, Р. І. Любицький, Т. М. Максим’юк; за ред. Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 288 с. 3. Естетика та композиція ландшафту. Проектування ландшафтних об’єктів: композиція та естетичні засади: навч. посібник / Дідик В.В., Максим’юк Т.М. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 244 с. 4. Ландшафтная архитектура: учеб. для вузов по специальности "Архитектура". -2-е изд., перераб. и доп. / Залесская Л.С., Микулина Е.М. -М.:Стройиздат, 1979 .-240 с. 5. Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування: навч. посібник, 2-ге видання, доповнене / Б.С. Посацький - Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2011.- 368с. 6. Планування міст: Навч. посібник / В.Дідик, А.Павлів. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2006. – 412 с. 7. Урбоекологія: підручник / В.О. Кучерявий - Львів: Світ, 1999. 8. Архітектура Львова: Час і стилі. ХІІІ-ХХІ ст. / Упорядник і науковий редактор Ю.О. Бірюльов. - Львів: Центр Європи, 2008. - 720 с. 9. Эстетика города / З.Н. Яргина. – М.: Стройиздат, 1991. – 366 с. 10. Ландшафт и архитектура / Дж.О. Саймондс. // пер. с англ. Маньшавина А.И. – М.:Стройиздат, 1965. – 193 с. 11. Ландшафт и архитектура города / Щербань В.К. – К: Будівельник, 1987. – 88 с. 12. Містобудування. Довідник проектувальника. – 2-ге вид., доп. / за ред. Т.Ф. Панченко. – К.: Укрархбудінформ, 2006. – 192 с. 13. Простір міста і міська культура (на зламі ХХ-ХХІ ст.): монографія / Б.С. Посацький – Львів: Вид-во НУ „ЛП”, 2007. 14. Design with nature / I.L. McHarg. - Wiley, 1992. – 197 с. 15. Elementy kompozycji urbanistycznej / K. Wejchert. – Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 1984. – 275 с. 16. Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu / J. Bogdanowski. - Zaklad Narodowy im.Ossolinskich. Oddzial w Krakowie: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1976. - 271 с. 17. Landscape. Pattern, Perception and Process, 2nd ed./ S. Bell. - London and New York: Taylor & Francis, 2012. - 339 с. 18. The image of the city / K. Lynch. – Cambridge: The M.I.T Press, 1960. – 194 с. 19. Gehl J 2010 Cities for people (USA: Island Press) p 285
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Ландшафтно-просторова організація міст і регіонів

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.E.023
Кількість кредитів: 5.50
Кафедра: Містобудування
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна