Урбаністична конфліктологія і партисипація (курсовий проект)

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.E.034
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: к.арх., асист. Данилко Наталія д-р. філософії. асист. Щегольська Соломія Ігорівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності «191 Архітектура і містобудування»; знання економіки та управління проектами в архітектурі та містобудуванні; знання щодо виконання проектної документації в галузі архітектури та містобудування; вміти: проектувати об’єкти архітектури та містобудування, проектувати міське середовище з врахуванням соціуму та принципів зрівноваженого розвитку; здатність адаптовуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Архітектурне проектування Соціологія міста
Короткий зміст навчальної програми: Курс спрямований на вивчення застосування методики партисипації у проектуванні, що є ключовим у формуванні громадянського суспільства. Завдання спрямовані на вміння визначати стейкхолдерів та предмет опитування під час проектування, навчитись обговорювати проект із майбутніми його користувачами та імплементувати рішення задля покращення якості рішення та його використання у майбутньому.
Методи та критерії оцінювання: Письмова робота за результатами обраної партисипативної методики (50%) Графічна робота із застосуванням результатів партисипації (50%)
Рекомендована література: Планування і забудова міських і сільських поселень // Державні будівельні норми України: Містобудування ДБН 360-92. — Київ, 1992.— 68 с. Neufert Ernst. Podrecznik projektowania architektoniczno-budowlanego.— Warszawa: „Arkady”, 2005. Місто й оновлення. Урбаністичні студії / Представництво Фонду ім.Гайнріха Бьолля в Україні; Редкол.: С.Шліпченко, В. Тимінський, А.Макаренко, Л.Малес, І.Тищенко. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2013. – 360 с. Голубєва Мария, Иелея Диана. Как проводить исследования с вовлечением насиления (посібник)
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Урбаністична конфліктологія і партисипація

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.E.020
Кількість кредитів: 5.50
Кафедра: Містобудування
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна