Соціологія міста

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.M.013
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: к.арх., доц. Соснова Надія Степанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування поточних та перспективних рішень при виконанні архітектурно-містобудівних проектів; Компетентність у сучасних концепціях у містобудуванні; Здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати і узагальнювати інформацію економічного та соціального характеру в процесі проектування об’єктів соціального спрямування (шкіл, садків, центрів реабілітації, центрів дитячого розвитку тощо) та міських громадських просторів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Історія містобудування та садово-паркового мистецтва • Сучасні концепції у містобудуванні • Архітектурне проектування
Короткий зміст навчальної програми: Об’єкт досліджень соціології міста. Місто як елемент системи соціально-просторової організації суспільства. Соціально-демографічна система міста. Процеси, що відбуваються в сучасному місті і їх відображення у функціональній структурі міста. Прогнозовані конфлікти. Глобалізація, як основний чинник містобудівних змін. Основні процеси містобудівних змін: урбанізація, субурбанізація, джентрифікація. Соціологічне планування міста у сучасних світових тенденціях розвитку міст.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: розрахунково-графічна робота (30%) • підсумковий контроль: диференційований залік у вигляді контрольного заходу (70%)
Рекомендована література: 1. Містобудівне проектування. Частина І. Місто як об’єкт проектування. За ред. проф. Г.П.Петришин, проф. Б.С. Посацького, доц. Ідак Ю.В. // Навчальний посібник для студентів Інституту архітектури. – Львів, 2016. 2. Л.В.Малес, В.В.Середа та ін. Соціологія міста: навчальний посібник. Донецьк: в-во «Ноулідж», 2010. – 463 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).