Методологія науково-проектного процесу збереження історичного міста (комплексне дослідження)

Спеціальність: Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури
Код дисципліни: 7.191.04.O.2
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: д.арх., проф. Диба Ю.Р., к.арх., асист. Погранична І.І.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Ознайомлення студентів з навиками наукової роботи в галузі реставрації та реконструкції архітектурної спадщини та методикою аналізу цінності архітектурної спадщини на основі об’єктивних критеріїв.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переквізит: Історія архітектури та містобудування, Основи архітектурної композиції, Основи містобудування, Допоміжні дисципліни в реставрації та реконструкції. Кореквізит: понятійний та термінологічний апарат, методологія проектування.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Методологія науково-проектного процесу збереження історичного міста» ґрунтується на вивченні особливостей розвитку архітектурного середовища історичного міста, що передбачає необхідність проведення попередніх досліджень пам'яток для підтвердження необхідності збереження історико-культурної цінності об'єкта в процесі вибору концепції реставрації, регенерації, консервації та / або пристосування для сучасного використання. Вивчення дисципліни відбувається шляхом лекційного курсу та практичних занять викладача з кожним студентом, комплексним дослідженням пам'ятки, визначення критеріїв її емоційно-художньої, науково-реставраційної та функціональної цінності.
Методи та критерії оцінювання: - визначення етапів формування історичного міста, коротка історична довідка про місто (30%): Оцінка загальної ідеї курсового проєкту та якості графічного виконання (аналіз зібраних карт і планів населеного пункту, розробка схем «Етапи розвитку і формування історичного міста» (70%)
Рекомендована література: 1. Максимов П.М. Основные положения научной методики реставрации памятников архитектуры // Теория и практика реставрационных работ.– Москва, 1958.– Сб. 2.– С.5–12. 2. Методика реставрации памятников архитектуры: Пособие для архитекторов-реставраторов.– Москва, 1961. 3. Верменич Я. Міська історія України: Проблеми початкового датування. К., 2010 4. Верменич Я.В. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення. К., 2011 5. Пруцын О.И. Реставрация и реконструкция архитектурного наследия. Теоретические и методические основы реставраций исторического и архитектурного наследия [Труды Академии реставраций.– Вып. 5].– Москва: Академия реставрации, 1996.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Методологія науково-проектного процесу збереження історичного міста (комплексне дослідження) (курсова робота)

Спеціальність: Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури
Код дисципліни: 7.191.04.O.7
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: д.арх., проф. Диба Ю.Р., к.арх., асист. Погранична І.І.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою навчання дисципліни «Методологія науково-проектного процесу збереження історичного міста» є: ознайомити студентів з навиками наукової роботи в галузі реставрації та реконструкції архітектурної спадщини. Розкрити методику аналізу цінності архітектурної спадщини на основі об’єктивних критеріїв.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переквізит: Історія архітектури та містобудування, Основи архітектурної композиції, Основи містобудування, Допоміжні дисципліни в реставрації та реконструкції. Кореквізит: понятійний та термінологічний апарат, методологія проектування.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Методологія науково-проектного процесу збереження історичного міста» ґрунтується на вивченні особливостей розвитку архітектурного середовища історичного міста, що передбачає необхідність проведення попередніх досліджень пам'яток для підтвердження необхідності збереження історико-культурної цінності об'єкта в процесі вибору концепції реставрації, регенерації, консервації та / або пристосування для сучасного використання. Вивчення дисципліни відбувається шляхом лекційного курсу та практичних занять викладача з кожним студентом, комплексним дослідженням пам'ятки, визначення критеріїв її емоційно-художньої, науково-реставраційної та функціональної цінності.
Методи та критерії оцінювання: - визначення етапів формування історичного міста, коротка історична довідка про місто (30%): Оцінка загальної ідеї курсового проєкту та якості графічного виконання (аналіз зібраних карт і планів населеного пункту, розробка схем «Етапи розвитку і формування історичного міста» (70%)
Рекомендована література: ДБН 360-92** Планування і забудова міських і сільських поселень. Прибєга Л. Охорона та реставрація архітектурно-містобудівної спадщини України. – Київ: “Мистецтво”,2009. – с.249 Прибєга Л. Охорона та реставрація архітектурно-містобудівної спадщини України. – Київ: “Мистецтво”, 2009. – с.249 Вечерський В. Спадщина містобудування України. – Київ: НДТІАМ, 2003. – с.67 Верменич Я.В. Теоретико-методологічні проблеми історичної урбаністики. «УІЖ», 2004, № 3 Список історичних населених місць України (міста і селища міського типу) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://www.heritage.com.ua/ Специфіка висвітлення пам’яток архітектури та містобудування історичних міст у «Зводі пам’яток історії та культури України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/NAUKOVA_BIBLIOTEKA Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow slowianskich. – T. 1-15. http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/http://resource.history.org.ua/item/ 0007811 Історія міст і сіл Української РСР. Том 1-26 http://mirknig.su/knigi/history/5833-storya-mst-sl-ukrayinskoyi-rsr-tom-1-26.html Тернопільщина. історія міст і сіл. Том 1, 2, 3 http://mirknig.su/knigi/history/111701-ternoplschina-storya-mst-sl-tom-1-2-3.html Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. Том 1-4. http://archrafika.ru/news/pamjatniki_gradostroitelstva_i_arkhitektury_ukrainskoj_ssr/2012-02-16-1824 Wlodzimierz Roman Aftanazy. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej w 11 tomach (кафедра) https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzieje_rezydencji_na_dawnych_kresach_Rzeczypospolitej
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).