Технології в реставрації будівель та їх мистецького вистрою (комп'ютерне моделювання)

Спеціальність: Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури
Код дисципліни: 7.191.04.O.5
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: д. арх., професор - Рибчинський О.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • навчитися вибирати найоптимальніші техніки та технології реставрації елементів мистецького вистрою будівель; • навчитися вибирати і застосовувати необхідний інструментарій; • фахово вибирати необхідні методи консервації архітектурних деталей; • сформувати уміння використовувати новітні технології реставрації елементів мистецького вистрою будівель.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пре-реквізит: Історія мистецтва і архітектури, Методологія науково-проектного процесу збереження історичного міста. Ко-реквідит: Методика наукових досліджень.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Технології в реставрації будівель та їх мистецького вистрою» ґрунтується на наступних розділах – діагностика стану пам’ятки, протиаварійні та консерваційні заходи, перший етап консерваційних робіт, першочергові зміцнення та закріплення нестійких ділянок, біоцидні заходи, зняття забруднень зі слабими фізичними властивостями, зняття агресивних забруднень, відсолення, анкерування, склеювання, ін’єктування тріщин, санація, доповнення втрачених елементів та деталей. Вивчення дисципліни відбувається послідовним викладанням теоретичного курсу з паралельним проведенням практичних з елементами експерименту занять.
Методи та критерії оцінювання: Екзамен Усна складова – 100 %
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Волошинець В.А., Бевз М.В. Реставраційне матеріалознавство Львів. 2017. – 128 с. 2. Волошинець В.А., Метод. Вказівки з курсу «Реставраційне матеріалознавство» для студ. Спеціальності 7(6) 02020601 «Реставрація творів мистецтва». Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015.–16 с. Рекомендована література Базова 1. Будівельне матеріалознавство / П.В. Кривенко, К.К. Пушкарьова, В.Б. Барановський, М.О. Кочевих, Ю.Г. Гасан, Б.Я. Константинівський, В.О. Ракша. – К., 2004.Будівельне матеріалознавство. 2. Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры.Методические рекомендации. – Москва 1993. 3. Архитектурные детали: альбом. – М., Академия архитектуры СССР, 1946-1947.– 70 с. 4. Грубе, Кучмар. Путеводитель по архитектурным формам.- М.:Стройиздат, 1990.- 213 с. 5. Сучасні періодичні видання пов’язані з реставраційною та мистецькою проблематикою. 6. Інтернет публікації архітектурних порталів. 7. Dvorak M. Katechismus der Denkmalpflege. – Wien, 1918. – S.9. 8. Latour S. Problematyka konserwatorska zespolu staromiejskiego w Trebialowie. // Ochrona zabytkow. – Warszawa, 1975. – №3-4. – S.180-198. 9. Витрувий П.М. Об архитектуре: Десять книг: Пер. с лат. / Ред. и введ. А.В.Мишулина. –Л.: Огиз. – 1936. –343с. 10.Палладио А. Четыре книги об архитектуре. / Пер. с итал. – М.: Стройиздат, 1989.–350с. 11.Пруцын О. Реставрация и реконструкция архитектурного наследия. Теоретические и методические основы реставраций исторического и архитектурного наследия: Учебное пособие.- Москва.: Академия реставраций, 1996.- 91с. 12.Консервація і реставрація пам’яток архітектури. Методичний посібник. КиївЛьвів, 1996. 13. Порадник майстра-будівельника. Київ, 1975. Допоміжна 1. Conti A., Glanville H. History of the Restoration and Conservation of Works of Art. Butterworth-Heinemann, 2007. -464 p. 2. Scott David A. Art Restoration and Its Contextualization. The Journal of Aesthetic Education. Published By: University of Illinois Press. Vol. 51, No. 2 (Summer 2017), pp. 82-104. 3. Beck J. Art Restoration: The Culture, the Business, the Scandal. New YorkLondon. 1996. -258 p. 4. Подъяпольский С. С., Безсонов Р. Б. Реставрація пам'яток архітектури.Навчальний посібник. Москва, 2014. – 288 с. 5. Majdecki L., Majdecka-Strzezek A. Ochrona i konserwacja zabytkowych zalozenogrodowych. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018 6. Kucia-Szymor N. Ukrzyzowany na palmowym drzewie. Konserwacja rzezby drewnianej polichromowanej. Ksiegarnia Akademicka, 2016 7. Ubezpieczenia dobr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych. UNIVERSITAS, 2013; 8. Kociewak Sl., Ogrodzki P., Rulewicz J. Zabezpieczenie obiektow sakralnych Wydawnictwo: DiG, 1998.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Технології в реставрації будівель та їх мистецького вистрою (комп'ютерне моделювання) (курсова робота)

Спеціальність: Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури
Код дисципліни: 7.191.04.O.8
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: д. арх., професор - Рибчинський О.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • навчитися вибирати найоптимальніші техніки та технології реставрації елементів мистецького вистрою будівель; • навчитися вибирати і застосовувати необхідний інструментарій; • фахово вибирати необхідні методи консервації архітектурних деталей; • сформувати уміння використовувати новітні технології реставрації елементів мистецького вистрою будівель.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пре-реквізит: Історія мистецтва і архітектури, Методологія науково-проектного процесу збереження історичного міста. Ко-реквідит: Методика наукових досліджень.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Технології в реставрації будівель та їх мистецького вистрою» ґрунтується на наступних розділах – діагностика стану пам’ятки, протиаварійні та консерваційні заходи, перший етап консерваційних робіт, першочергові зміцнення та закріплення нестійких ділянок, біоцидні заходи, зняття забруднень зі слабими фізичними властивостями, зняття агресивних забруднень, відсолення, анкерування, склеювання, ін’єктування тріщин, санація, доповнення втрачених елементів та деталей. Вивчення дисципліни відбувається послідовним викладанням теоретичного курсу з паралельним проведенням практичних з елементами експерименту занять.
Методи та критерії оцінювання: Залік: - Контрольні перегляди (30 %) - оцінка загальної роботи та якості графічного виконання (70 %)
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Волошинець В.А., Бевз М.В. Реставраційне матеріалознавство Львів. 2017. – 128 с. 2. Волошинець В.А., Метод. Вказівки з курсу «Реставраційне матеріалознавство» для студ. Спеціальності 7(6) 02020601 «Реставрація творів мистецтва». Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015.–16 с. Рекомендована література Базова 1. Будівельне матеріалознавство / П.В. Кривенко, К.К. Пушкарьова, В.Б. Барановський, М.О. Кочевих, Ю.Г. Гасан, Б.Я. Константинівський, В.О. Ракша. – К., 2004.Будівельне матеріалознавство. 2. Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры.Методические рекомендации. – Москва 1993. 3. Архитектурные детали: альбом. – М., Академия архитектуры СССР, 1946-1947.– 70 с. 4. Грубе, Кучмар. Путеводитель по архитектурным формам.- М.:Стройиздат, 1990.- 213 с. 5. Сучасні періодичні видання пов’язані з реставраційною та мистецькою проблематикою. 6. Інтернет публікації архітектурних порталів. 7. Dvorak M. Katechismus der Denkmalpflege. – Wien, 1918. – S.9. 8. Latour S. Problematyka konserwatorska zespolu staromiejskiego w Trebialowie. // Ochrona zabytkow. – Warszawa, 1975. – №3-4. – S.180-198. 9. Витрувий П.М. Об архитектуре: Десять книг: Пер. с лат. / Ред. и введ. А.В.Мишулина. –Л.: Огиз. – 1936. –343с. 10.Палладио А. Четыре книги об архитектуре. / Пер. с итал. – М.: Стройиздат, 1989.–350с. 11.Пруцын О. Реставрация и реконструкция архитектурного наследия. Теоретические и методические основы реставраций исторического и архитектурного наследия: Учебное пособие.- Москва.: Академия реставраций, 1996.- 91с. 12.Консервація і реставрація пам’яток архітектури. Методичний посібник. КиївЛьвів, 1996. 13. Порадник майстра-будівельника. Київ, 1975. Допоміжна 1. Conti A., Glanville H. History of the Restoration and Conservation of Works of Art. Butterworth-Heinemann, 2007. -464 p. 2. Scott David A. Art Restoration and Its Contextualization. The Journal of Aesthetic Education. Published By: University of Illinois Press. Vol. 51, No. 2 (Summer 2017), pp. 82-104. 3. Beck J. Art Restoration: The Culture, the Business, the Scandal. New YorkLondon. 1996. -258 p. 4. Подъяпольский С. С., Безсонов Р. Б. Реставрація пам'яток архітектури.Навчальний посібник. Москва, 2014. – 288 с. 5. Majdecki L., Majdecka-Strzezek A. Ochrona i konserwacja zabytkowych zalozenogrodowych. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018 6. Kucia-Szymor N. Ukrzyzowany na palmowym drzewie. Konserwacja rzezby drewnianej polichromowanej. Ksiegarnia Akademicka, 2016 7. Ubezpieczenia dobr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych. UNIVERSITAS, 2013; 8. Kociewak Sl., Ogrodzki P., Rulewicz J. Zabezpieczenie obiektow sakralnych Wydawnictwo: DiG, 1998.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).