Сучасні концепції та інновації в архітектурі та містобудуванні

Спеціальність: Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури
Код дисципліни: 7.191.04.O.4
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: доц., к.арх. Черняк Ігор Якович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знання та розуміння сучасних процесів у містобудуванні; • Здатність здійснювати пошук, аналізувати, виявляти та формулювати концептуальні напрямки в процесах містобудівного розвитку сучасності; • Компетентність у сучасних концепціях та ідеях у містобу-дуванні; • Базові знання в галузі містобудування, необхідні для осво-єння професійно-орієнтованих дисциплін; • Здатність концептуально визначати територіальну органі-зацію та оцінювати перспективні напрямки розвитку те-риторій;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи містобудування; • Історія містобудування та садово-паркового мистецтва; • Сучасні архітектурні теорії та доктрини • Соціологія міста
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна розглядає особливості становлення урбаністичних ідей на протязі ХХ-ХХІ століть, акцентуючи на процесах становлення глобальних концепцій сталого розвитку територій, глобалізації та урбаністичному дискусу ХХ ст.
Методи та критерії оцінювання: Залік, письмово-усна форма (70%); Розрахунково-графічна робота (30%)
Рекомендована література: 1. Криворучко Ю.І., Воронич Є.А. Сучасні концепції містобудування:конспект ле-кцій для студентів Ін-ту архітектури/М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" .-Львів:Вид-во Львів. політехніки, 2014 .-104с. 2. Верменич Я. В. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення. — К.: Інститут історії України НАН України, 2011. — 306 с 3. Черкес Б. С., Лінда С. М. Архітектура сучасності: остання третина ХХ – початок ХХІ століть. Навч. Посібник. 2- видання. - Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2014.- 384с.

Сучасні концепції та інновації в архітектурі та містобудуванні (курсовий проект)

Спеціальність: Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури
Код дисципліни: 7.191.04.O.9
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Доцент кафедри, доцент, к.т.н. - Мирон Васильович Демків Доцент кафедри, доцент, - Юрій Ярославович Дубик
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • Проводити історико-архітектурні дослідження ансамблів пам’яток архітектури та містобудування та їхніх окремих частин; • проводити натурні архітектурні дослідження та інвентаризацію складових частин пам’яткових архітектурних комплексів та ансамблів; • вивчити діючі Державні будівельні норми та стандарти щодо роботи з історичними архітектурними ансамблями та в їхніх охоронних зонах; • виконувати історико-архітектурні опорні плани містобудівних історичних комплексів; • виконувати проекти реставрації, реновації ансамблів пам’яток архітектури; • захищати прийняті проектні рішення на засіданнях консультативних, науково-методичних, містобудівних рад державних та місцевих пам’яткоохоронних інституцій
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пре-реквізит:Архітектурне проектування КП (2 семестр), Реновація будівель, Комплексне дослідження і наукові засади регенерації історичних містобудівних комплексів і ансамблів архітектурномістобудівного об'єкту. Кореквізит:Методологія науково-проектного процесу збереження історичного міста, Реконструкція та реставрація архітектурних об’єктів, охорона пам’яток архітектури.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Сучасні концепції та інновації в архітектурі та містобудуванні (КП).» ґрунтується на наступних розділах – попереднє вивчення об’єкту проектування, науково-дослідна робота з об’єктом, вивчення науково-практичних засад реставраційного проектування ансамблів пам’яток архітектури, формування концепції та виконання проектів реставрації пам’яткових містобудівних комплексів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (25%) Залік - письмова (графічна) компонента (60%); - усна компонента, захист роботи (15%).
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Методика реставрації пам’яток архітектури / Під ред. М.Фехнера. 2. Прибєга Л.В. Кам’яне зодчество України. Охорона та реставрація. – К.,1993. 3. Долинська М.Л. Основні групи джерел та їхній архівний пошук (графічні джерела): Методичні вказівки. / НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2003. Рекомендована література Базова 1. В. Січинський. Історія української архітектури. Архітектура. НТШ в Америці. НюЙорк. 1956. 2. В. Січинський. Пам`ятки української архітектури. I. Філадельфія. 1952. 3. Вечерський В.В.,. Спадщина містобудування України. Київ: НДІТІАМ. 2003 4. Прибєга Л.В.,. Історичні ареали поселень: сутність та методологічні засади охорони. Українська академія мистецтва. Вип. 8., 2001, с. 113-130. 5. Прибєга Л.В.,. Охорона та реставрація об'єктів архітектурно-містобудівної спадщини України: методологічний аспект. 2009 6. Долинська М.Л. Локалізація львівської історичної забудови на стадії передпроектних досліджень: Методичні вказівки. / НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2001. 7. Ignacy Drexler. Odbudowanie wsi i miast na ziemi naszej. Wydawnictwo zakladu nar. im. Ossolinskich. Lwow - Warszawa - Krakow – 1921/ 8. Borusiewicz W. Konserwacja zabytkow budownictwa murowanego. – Warszawa, 1985. 9. Malachowicz E. Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespolach I krajobrazie – Wroclaw, 1994. Допоміжна 1. Долинська М.Л. Основні групи джерел та їхній архівний пошук (картографічні джерела): Методичні вказівки. / НУ “Львівська політехніка”.– Львів, 1999. 2. Володимир Вуйцик. LEOPOLITANA . /ВНТЛ-Класика.- Львів. 2012. 3. Володимир Вуйцик. LEOPOLITANA 2. /ВНТЛ-Класика.- Львів. 2013
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).