Практикум з архітектурного проектування

Спеціальність: Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури
Код дисципліни: 7.191.04.O.6
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: доц. Дубик Ю.Я., доц. к.і. Демків М.В.,
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: •виконувати архітектурні моделі містобудівних історичних комплексів; •виконувати моделі на основі проектів реставрації та реновації ансамблів пам’яток архітектури; •захищати прийняті проектні рішення на засіданнях консультативних, науково-методичних, містобудівних рад державних та місцевих пам’ятко-охоронних інституцій. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: •навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх з уже наявними; •здатність пошукувати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, приймати обґрунтовані рішення та вирішувати поставлені завдання; •продукувати нові ідеї, проявляти креативність та здатність до системного мислення; •уміння працювати самостійно і в команді, уміння мотивувати людей та рухатися до досягнення спільної мети. Фахових: •базових знань в галузі архітектури та містобудування, необхідних для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; •компетентність у роботі з ансамблями пам’яток архітектури та містобудування в межах їхніх охоронних зон; •компетентність у сучасних концепціях використання ансамблевих пам’яткових комплексів; •знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів та технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі архітектури та містобудування; •компетентність виконувати архітектурно-містобудівну документацію об’єктів архітектури та містобудування, уміння фахово представляти проект, доповідати по суті проекту і бути його опонентом, скласти рецензію, пояснювати окремі положення проекту на громадських слуханнях різного рівня та містобудівних радах; •здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування поточних та перспективних рішень при виконанні архітектурно-містобудівних та реставраційних проектів; •знання основ охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки при організації архітектурно-містобудівної діяльності;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит: Реновація будівель, Сучасні концепції та інновації в архітектурі та містобудуванні (КП) Кореквізит: Комплексне дослідження архітектурно-містобудівного об’єкту, Методика наукових досліджень.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Практикум з Архітектурного проектування» є додатковою до курсового проекту «Сучасні концепції та інновації в архітектурі та містобудуванні КП» та призначена доповнити курсовий проект архітектурною моделлю (макетом проектної пропозиції в історично сформованому середовищі)
Методи та критерії оцінювання: - письмова (графічна) компонента (90%); - усна компонента, захист роботи (10%).
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Методика реставрації пам’яток архітектури / Під ред. М.Фехнера. 2. Прибєга Л.В. Кам’яне зодчество України. Охорона та реставрація. – К., 1993. 3. Долинська М.Л. Основні групи джерел та їхній архівний пошук (графічні джерела): Методичні вказівки. / НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2003. Рекомендована література Базова 1. В. Січинський. Історія української архітектури. Архітектура. НТШ в Америці. Ню-Йорк. 1956. 2. В. Січинський. Пам`ятки української архітектури. I. Філадельфія. 1952. 3. Вечерський В.В.,. Спадщина містобудування України. Київ: НДІТІАМ. 2003 4. Прибєга Л.В.,. Історичні ареали поселень: сутність та методологічні засади охорони. Українська академія мистецтва. Вип. 8., 2001, с. 113-130. 5. Прибєга Л.В.,. Охорона та реставрація об'єктів архітектурно-містобудівної спадщини України: методологічний аспект. 2009 6. Долинська М.Л. Локалізація львівської історичної забудови на стадії передпроектних досліджень: Методичні вказівки. / НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2001. 7. Ignacy Drexler. Odbudowanie wsi i miast na ziemi naszej. Wydawnictwo zakladu nar. im. Ossolinskich. Lwow - Warszawa - Krakow – 1921/ 8. Borusiewicz W. Konserwacja zabytkow budownictwa murowanego. – Warszawa, 1985. 9. Malachowicz E. Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespolach I krajobrazie – Wroclaw, 1994. Допоміжна 1. Долинська М.Л. Основні групи джерел та їхній архівний пошук (картографічні джерела): Методичні вказівки. / НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 1999. 2. Володимир Вуйцик. LEOPOLITANA . /ВНТЛ-Класика.- Львів. 2012. 3. Володимир Вуйцик. LEOPOLITANA 2. /ВНТЛ-Класика.- Львів. 2013
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).