Спецпредмет на вибір студента II

Спеціальність: Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури
Код дисципліни: 7.191.04.M.29
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: Канд. арх, доц. Яців М. Б.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Детальне вивчення базових методів, принципів та засобів формування світлоколірного середовища громадських будівель і споруд та міських територій сучасними засобами світлового дизайну і поліхромії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Історія архітектури; 2. Типологія громадських будівель і споруд; 3 Архітектурна фізика; 4. Архітектурне кольорознавство; 5. Історія сучасної архітектури.
Короткий зміст навчальної програми: Основні положення навчальної дисципліни: світоглядна символіка світла і кольору в архітектурі; людський фактор та функції світла в архітектурі; принципи організації світлоколірного середовища основних типів громадських будівель; світлоколірний дизайн міського середовища.
Методи та критерії оцінювання: Диференційований залік. Письмова складова – 90б.; Усна складова – 10б. Разом за дисципліну – 100б.
Рекомендована література: 1. Араухо И. Архитектурная композиция. – М.: Высшая школа, 1982. – 208с. 2. Агостон Ж. Теория цвета и её применение в искусстве и дизайне. – М.: Мир, 1982. – 184с. 3. Гусев Н. М., Макаревич В. Г. Световая архитектура. – М.: Стройиздат, 1973. – 248с. 4. Зоколей С.В. Архитектурное проектирование, эксплуатация объектов, их связь с окружающей средой. – М.: Стройиздат, 1984. – 671с. 5. Казаков Г. В. Сучасна світлова архітектура. Підручник – Л.: "Растр – 7", 2010. – 620с. 6. Конран Т. О цвете. – М.: КоЛибри, 2018. – 224с. 7. Келер В., Лукхард В. Свет в архитектуре. – М.: Госстройиздат, 1961. – 182с. 8. Кравец В. Й. Колористическое формообразование в архитектуре. – Х.: Вища школа, 1987. – 132с. 9. Щепетков Н.И. Световой дизайн города: учеб. пособ. – М.: Архитектура – С, 2006. – 320с.

Спецпредмет на вибір студента II

Спеціальність: Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури
Код дисципліни: 7.191.04.M.30
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна

Спецпредмет на вибір студента II

Спеціальність: Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури
Код дисципліни: 7.191.04.M.31
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: к.арх., доц. Любицький Роман Ігорович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • ПРН 2. Застосовувати програмні засоби, сучасні ІТ-технології, інформаційні ресурси у процесі вирішення дослідницьких та проектних архітектурно-містобудівних задач • ПРН 5 Ініціювати участь у розробці конкурсних проектів, розробляти і презентувати концептуальні архітектурно-містобудівні рішення, застосовувати креативні способи діяльності • ПРН 9 Виявляти специфіку проектування складних архітектурно-містобудівних об’єктів, розробляти комплексні проєкти планування територій, будівель та інтер’єрів з урахуванням сучасних світових тенденцій та інновацій • ПРН 11.Досягати виконання у встановлений термін всіх етапів і стадій архітектурно-містобудівного проєктування, розробки всіх розділів комплексного проєкту і пояснювальної записки • ПРН 12 Проектувати архітектурні будівлі і споруди в історично-сформованому міському середовищі з урахуванням перспектив розвитку територій, регіональних особливостей архітектури
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Комп'ютерні технології в архітектурному проектуванні • Архітектурне проектування • Містобудівне проектування
Короткий зміст навчальної програми: У рамках дисципліни вивчаються принципи та методи роботи із сучасним програмним забезпеченням для роботи із архітектурно-містобудівними об’єктами різного типу та різних ієрархічних рівнів. Вивчаються функціональні можливості та відмінності програмного забезпечення для ведення проектної архітектурно-містобудівної діяльності. На практичних заняттях відпрацьовуються навики роботи із різноманітним програмним забезпеченням та способи його застосування у реальному проектуванні архітектурно-містобудівних об’єктів. Зміст індивідуальної контрольної роботи: Інфографіка; Концептуальні схеми; Опрацювання тематичної карти демографії району із застосуванням ГІС технологій; Фоторозгортка фасадів із вставкою проектованого будинку; Вставка 3D моделі будинку в середовище; Візуалізація “білої моделі” використовуючи глобальне освітлення, та штучні джерела світла; Реалістична візуалізація інтер’єру; Нереалістична (стилізована) візуалізація містобудівного об’єкту; Завдання на вибір студента (узгоджене на практичних заняттях).
Методи та критерії оцінювання: Контрольна робота (100%): альбом, який складається із виконаних графічних завдань протягом семестру.
Рекомендована література: 1. Основи комп’ютерного моделювання архітектурних об’єктів (частина І): метод. Вказівки до практичних занять та індивідуальних завдань для студентів базового напряму 1201 “Архітектура” спеціальностей 120101 “Архітектура будівель і споруд”, 120102 “Містобудування”, 120103 “Дизайн архітектурного середовища” / уклад.: С. П. Тупісь, М. М. Грицак, Р.І. Любицький, С. Б. Солан – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 40 с. 2. Опрацювання тематичної карти демографії району із застосуванням ГІС технологій (на прикладі програмного пакету ArcGIS for Desktop): метод. вказівки до практичних занять та індивідуальних завдань для студентів спеціальності 191 “Архітектура і містобудування” спеціалізації 0201 “Містобудування” та 0202 “Ландшафтна архітектура” / Уклад.: Р.І. Любицький, М.М. Грицак, С.Б. Солан – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 28 с. 3. Комп’ютерні технології в містобудівельному проектуванні (частина І): Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальних завдань для студентів базового напряму 060102 “Архітектура” спеціальності 8.06010202 “Містобудування” / Укл.: А.В. Гоблик, С.П. Тупісь. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 36 с. 4. Комп’ютерні технології в містобудівельному проектуванні (частина ІІ): Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальних завдань для студентів базового напряму 060102 “Архітектура” спеціальності 8.06010202 “Містобудування” / Укл.: А.В. Гоблик, С.П. Тупісь. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 24 с. 5. Cardoso J. 3D Photorealistic Rendering: Interiors & Exteriors with V-Ray and 3ds Max / Jamie Cardoso. – Boca Raton: CRC Press, 2017. – 566 p. 6. MacKenzie S. ArchiCAD 19 – The Definitive Guide / S. MacKenzie, A. Rendek. – Birmingham: Packt Publishing, 2015. – 318 p. 7. Maantay J. GIS for the Urban Environment / J. Maantay, J. Ziegler. – Redlands: ESRI Press, 2006. – 596 p.

Спецпредмет на вибір студента II

Спеціальність: Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури
Код дисципліни: 7.191.04.M.27
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна

Спецпредмет на вибір студента II

Спеціальність: Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури
Код дисципліни: 7.191.04.M.28
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Олег Валерійович Рибчинський - д. арх., проф.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: - Розуміння будови та структури мистецького вистрою будівель. - Уміння описувати процеси, які використовують під час реставрації. - Володіти необхідними з точки зору реставраційної практики знаннями і навичками під час виконання реставраційних робіт.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія мистецтва і архітектури Методологія науково-проектного процесу збереження історичного міста Методика наукових досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Технології в реставрації будівель та їх мистецького вистрою» ґрунтується на наступних розділах – діагностика стану пам’ятки, протиаварійні та консерваційні заходи, перший етап консерваційних робіт, першочергові зміцнення та закріплення нестійких ділянок, біоцидні заходи, зняття забруднень зі слабими фізичними властивостями, зняття агресивних забруднень, відсолення, анкерування, склеювання, ін’єктування тріщин, санація, доповнення втрачених елементів та деталей. Вивчення дисципліни відбувається послідовним викладанням теоретичного курсу з паралельним проведенням практичних з елементами експерименту занять.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю, роботою студентів під час практичних занять.
Рекомендована література: 1. Будівельне матеріалознавство / П.В. Кривенко, К.К. Пушкарьова, В.Б. Барановський, М.О. Кочевих, Ю.Г. Гасан, Б.Я. Константинівський, В.О. Ракша. – К., 2004.Будівельне матеріалознавство. 2. Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. – Москва 1993. 3. Архитектурные детали: альбом. – М., Академия архитектуры СССР, 1946-1947. – 70 с. 4. Грубе, Кучмар. Путеводитель по архитектурным формам.- М.:Стройиздат, 1990.- 213 с. 5. Сучасні періодичні видання пов’язані з реставраційною та мистецькою проблематикою. 6. Інтернет публікації архітектурних порталів. 7. Dvorak M. Katechismus der Denkmalpflege. – Wien, 1918. – S.9. 8. Latour S. Problematyka konserwatorska zespolu staromiejskiego w Trebialowie. // Ochrona zabytkow. – Warszawa, 1975. – №3-4. – S.180-198. 9. Витрувий П.М. Об архитектуре: Десять книг: Пер. с лат. / Ред. и введ. А.В. Мишулина. –Л.: Огиз. – 1936. –343с. 10. Палладио А. Четыре книги об архитектуре. / Пер. с итал. – М.: Стройиздат, 1989. –350с. 11. Пруцын О. Реставрация и реконструкция архитектурного наследия. Теоретические и методические основы реставраций исторического и архитектурного наследия: Учебное пособие.- Москва.: Академия реставраций, 1996.- 91с. 12. Консервація і реставрація пам’яток архітектури. Методичний посібник. Київ-Львів, 1996. 13. Порадник майстра-будівельника. Київ, 1975. 14. Волошинець В.А., Бевз М.В. Реставраційне матеріалознавство Львів. 2017. – 128 с. 15. Волошинець В.А., Метод. Вказівки з курсу «Реставраційне матеріалознавство» для студ. Спеціальності 7(6) 02020601 «Реставрація творів мистецтва». Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015.–16 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).