Засади ревіталізації ансамблів пам'яток архітектури

Спеціальність: Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури
Код дисципліни: 7.191.04.E.40
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Ігор Юрійович Бокало - к.арх., ст.викладач
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності «191 Архітектура і містобудування»; 2. Знання основ теорії, проектних норматив, методів містобудівного проектування, архітектурного проектування нових та реконструкції чи реставрації історично-сформованих житлових і громадських, будівель, дизайну архітектурного середовища; 3. Знання функціонально-типологічних та архітектурно-художніх основ проектування будівель та їх комплексів; 4. Знання основних прийомів функціонально-планувальної та архітектурно-художньої організації будівель та їх комплексів з урахуванням різноманітних потреб населення, природно-кліматичних та містобудівних умов, вимог пам?ятко-охоронного законодавства; 5. Знання взаємозв’язку об’ємно-просторових, конструктивних, будівельних, інженерних рішень та експлуатаційних якостей будівель; 6. Знання технології організації проектної справи в архітектурі та містобудуванні, стадії проектування, функції архітектора як організатора проектного процесу; 7. Знання технології розробки завдань на проектування; зміст і джерела перед-проектної інформації, методи її збору та аналізу; 8. Знання сучасних концепцій в містобудуванні та їх критична оцінка в сучасній теорії архітектури; 9. Проектувати об’єкти архітектури та містобудування, 10. Висувати проектну реставраційну ідею і послідовно розвивати її в ході розробки проекту, забезпечувати в проекті рішення архітектурно-композиційних та актуальних соціальних та екологічних завдань створення здорового, доступного та комфортного середовища в історичному просторі; 11. Застосовувати актуальні методи, прийоми і технології реставрації архітектурного та містобудівного об’єкту в ході проектних робіт, в тому числі, композиційного моделювання і комп’ютерного проектування; 12. Якісно виконувати проектну документацію на всіх стадіях, включаючи робочі креслення архітектурних та реставраційних рішень. 13. Розробляти концептуальні ідеї та рішення ревалоризації історичних містобудівних комплексів; 14. Опираючись на чинне законодавство та вимоги до документації, користуючись нормами, технічними умовами, кошторисними довідниками: - оформляти замовлення на проектування; - комплектувати вихідні умови: - складати завдання на проектування; - складати кошторис на проектування; - складати договір із замовником.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Oснови консервації і реставрації пам’яток архітектури і містобудування; 2. Комплексні наукові дослідження; 3. Сучасні теорії в архітектурі.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на показ новітніх методів досліджень та новітніх технічних засобів і матеріалів; приклади дослідницьких проектів, що виконані на високому рівні та характеризуються достовірними результатами. Практичні заняття виконуються за індивідуальними завданнями і спямовані на дослідження об'єкту або його фрагменту із застосуванням новітніх методик. Для реалізації поставлених завдань використовується комп'ютерне моделювання.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю, роботою студентів під час практичних занять.
Рекомендована література: 1. Wierska-Parachoniak M. Z historii wiazacych materialow budowlanych // oOchrona zabytkow. – Warszawa: 1968. – N 4. – S. 20-22. 2. Zubrzycki J.S. Murarz Polski. – Krakow, 1916. – 23 s. 3. Zubrzycki J.S. Ciesla Polski. – Krakow, 1916. – 20 s.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).