Комплексні і наукові дослідження в реставрації пам'яток архітектури, науки і техніки

Спеціальність: Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури
Код дисципліни: 7.191.04.E.41
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Юрій Ярославович Дубик - доцент Оксана Григорівна Бойко - к.арх., ст.викладач
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності «191 Архітектура і містобудування»; 2. Знання типології та класифікації об'єктів історичної спадщини та принципів їх комплексного дослідження 3. Знання новітніх технологій фіксації та ком’ютерного моделювання історичних архітектурних об'єктів 4. Знання методики і практики реставрації історико-архітектурної спадщини, специфіки будівельних матеріалів та технологій в реставрації і реконструкції архітектурних об'єктів, їх елементів мистецького вистрою 5. Знання сучасних концепцій в містобудуванні та їх критична оцінка в сучасній теорії архітектури; 6. Застосовувати знання з природничо-наукових дисциплін при вирішенні архітектурних, реставраційних та регенераційних завдань; 7. Вибирати методики збору та обробки перед-проектної інформації в архітектурній реставрації, інтерпретувати вихідну інформацію для архітектурних та реставраційних рішень, складати реставраційні завдання та програму реставрації; 8. Виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в архітектурі та реставрації; 9. Застосовувати актуальні методи, прийоми і технології реставрації архітектурного та містобудівного об’єкту в ході проектних робіт, в тому числі, композиційного моделювання і комп’ютерного проектування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Історія архітектури та містобудування 2. Основи реставрації та реконструкції архітектурних комплексів
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомлення студентів з видами джерел для комплексного дослідження об’єктів містобудування, методикою архівного пошуку, аналізом писемних, картографічних джерел щодо об’єктів дослідження, порівнянням писемних та картографічних джерел, методикою пошуку відповідних зображень та світлин у фондах музеїв, виконання графічної роботи.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю та підсумкового тестування.
Рекомендована література: 1. Максимов П.М., Основні положення наукової методики реставрації пам’яток архітектури 2. Прибєга Л.В., Кам’яне зодчество України. Охорона та реставрація. 3. Пруцин О.І., Реставрація і реконструкція архітектурної спадщини. Теоретичні та методичні основи реставрації історичноі та архітектурної спадщини.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).