Методика наукових досліджень і практичні методи в реставрації архітектурних об'єктів

Спеціальність: Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури
Код дисципліни: 7.191.04.E.37
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Юрій Романоіич Диба - д. арх., проф. Ігор Юрійович Бокало - к.арх., ст.викладач
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: - знання професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 191 Архітектура і містобудування; - вміти збирати та обробляти вихідну передпроектну інформацію на основі натурних обстежень оточуючого середовища та об’єктів проектування, при потребі – архівних та іконографічних матеріалів, інтерв?ювання потенційних споживачів проектної продукції, вивчення актуального вітчизняного і зарубіжного досвіду з обраної проблеми архітектури; вміння підбирати та аналізувати літературні джерела; - вміти складати описи проведених передпроектних досліджень, готувати презентацію проектів, доповідей по проектах, в тому числі з використанням сучасних офісних інформаційних технологій, текстових і графічних редакторів, засобів друку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія світової архітектури Архітектурна композиція Основи та методи архітектурного проектування Основи містобудування Ландшафтна архітектура та інженерний благоустрій території Історія сучасної архітектури
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Методика наукових досліджень та практичні методи в реставрації архітектурних об'єктів» складається із 15 лекцій і має на меті розглянути основні питання становлення і розвитку міст та їх ландшафтної складової від початку їх зародження до нашого часу. Предмет розкриває загальні поняття та види наукових досліджень і їхню сутність, загальні поняття про методи наукових досліджень і їхню класифікацію, методи, які використовуються на теоретичному та емпіричному рівнях та визначає їхню суть. Узагальнено особливості та охарактеризовано основні методологічні підходи наукових досліджень: структурно-ситсемний, синергетичний та міждисциплінарний, представлено аналіз задач і синтез науково-технічних і практичних рішень в архітектурі основні етапи процесу прийняття науково-технічних та проектних рішень, окреслено різні способи наукового пошуку: асоціативні методи, методи контрольних питань, мозковий штурм, морфологічний аналіз, узагальнений евристичний метод та інші методи пошуку технічних рішень, обґрунтовано різні методики дослідження пам’яток архітектури;
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами підсумкового тестування.
Рекомендована література: 1. Архітектура сучасності. Остання третина ХХ – початок ХХІ століть: навч. посіб. / Б. Черкас, С. Лінда. – 2-ге вид. – Л. : Вид. Львівської політехніки, 2014. – 380 с. 2. Історичні архітектурно-містобудівні комплекси: наукові методи дослідження: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом «Архітектура» / Г. П. Петришин [та ін.] ; ред. Г. П. Петришин; Національний ун-т «Львівська політехніка». – Л.: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2006. – 212 с. 3. Історія архітектури та містобудування: конспект лекцій для підгот. до держ. іспиту на здобуття кваліфікац. рівня бакалавра архітектури для студентів усіх спец. баз. напряму 6.1201 "Архітектура" / Т. М. Клименюк, О. І. Ремешило-Рибчинська, Г. П. Петришин та ін.; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2005. – 108 с.-(іл.) 4. Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування : навч. посібник / С. В. Ганець, А. В. Гоблик, Ю. В. Ідак, Г. Є. Кознарська, Ю. І. Криворучко, Т. М. Мазур, Г. П. Петришин, Б. С. Посацький, І. В. Русанова, І.В. Склярова, Н. С. Соснова, С. П. Тупісь, І. Я. Черняк; за ред. Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с. 5. Містобудівне проектування. Частина ІІ: Структурні елементи міста : навч. посібник / В. Є. Гончарук, В. В. Дідик, А. О. Ігнатюк, Ю. В. Ідак, О. А. Кліщ, Є. І. Король, Р. І. Любицький, Т. М. Мазур, Т. М. Максимюк, Я. О. Онуфрів, Г. П. Петришин, Ю. Р. Петровська, Б. С. Посацький, І. В. Русанова, Я. Т. Сеньковська, Н. С. Соснова, С. П. Тупісь; за ред. Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 335 с. 6. Основи теорії містобудування: Навчальний підручник / І.О.Фомін. – К.: Наукова думка, 1997. – 191 с. 7. Планування міст: Навч. посібник / В.Дідик, А.Павлів. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2006. – 412 с. 8. Студентська наукова робота: метод. вказівки для підгот., виконання наук. роботи та участі у СНТК для студентів баз. напряму "Архітектура", "Мистецтво", "Реставрація творів мистецтв" усіх спец. Ін-ту архітектектури / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка"; [уклад.: Ю. В. Ідак, Х. С. Бойко]. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 30 c.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Методика наукових досліджень і практичні методи в реставрації архітектурних об'єктів (курсовий проект)

Спеціальність: Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури
Код дисципліни: 7.191.04.E.39
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Юрій Романоіич Диба - д. арх., проф.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: - знання професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 191 Архітектура і містобудування; - вміти збирати та обробляти вихідну передпроектну інформацію на основі натурних обстежень оточуючого середовища та об’єктів проектування, при потребі – архівних та іконографічних матеріалів, інтерв?ювання потенційних споживачів проектної продукції, вивчення актуального вітчизняного і зарубіжного досвіду з обраної проблеми архітектури; вміння підбирати та аналізувати літературні джерела; - вміти складати описи проведених передпроектних досліджень, готувати презентацію проектів, доповідей по проектах, в тому числі з використанням сучасних офісних інформаційних технологій, текстових і графічних редакторів, засобів друку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія світової архітектури Архітектурна композиція Основи та методи архітектурного проектування Основи містобудування Ландшафтна архітектура та інженерний благоустрій території Історія сучасної архітектури
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Методика наукових досліджень та практичні методи в реставрації архітектурних об'єктів» складається із 15 лекцій і має на меті розглянути основні питання становлення і розвитку міст та їх ландшафтної складової від початку їх зародження до нашого часу. Предмет розкриває загальні поняття та види наукових досліджень і їхню сутність, загальні поняття про методи наукових досліджень і їхню класифікацію, методи, які використовуються на теоретичному та емпіричному рівнях та визначає їхню суть. Узагальнено особливості та охарактеризовано основні методологічні підходи наукових досліджень: структурно-ситсемний, синергетичний та міждисциплінарний, представлено аналіз задач і синтез науково-технічних і практичних рішень в архітектурі основні етапи процесу прийняття науково-технічних та проектних рішень, окреслено різні способи наукового пошуку: асоціативні методи, методи контрольних питань, мозковий штурм, морфологічний аналіз, узагальнений евристичний метод та інші методи пошуку технічних рішень, обґрунтовано різні методики дослідження пам’яток архітектури;
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами виконання курсового проекту.
Рекомендована література: 1. Архітектура сучасності. Остання третина ХХ – початок ХХІ століть: навч. посіб. / Б. Черкас, С. Лінда. – 2-ге вид. – Л. : Вид. Львівської політехніки, 2014. – 380 с. 2. Історичні архітектурно-містобудівні комплекси: наукові методи дослідження: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом «Архітектура» / Г. П. Петришин [та ін.] ; ред. Г. П. Петришин; Національний ун-т «Львівська політехніка». – Л.: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2006. – 212 с. 3. Історія архітектури та містобудування: конспект лекцій для підгот. до держ. іспиту на здобуття кваліфікац. рівня бакалавра архітектури для студентів усіх спец. баз. напряму 6.1201 "Архітектура" / Т. М. Клименюк, О. І. Ремешило-Рибчинська, Г. П. Петришин та ін.; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2005. – 108 с.-(іл.) 4. Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування : навч. посібник / С. В. Ганець, А. В. Гоблик, Ю. В. Ідак, Г. Є. Кознарська, Ю. І. Криворучко, Т. М. Мазур, Г. П. Петришин, Б. С. Посацький, І. В. Русанова, І.В. Склярова, Н. С. Соснова, С. П. Тупісь, І. Я. Черняк; за ред. Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с. 5. Містобудівне проектування. Частина ІІ: Структурні елементи міста : навч. посібник / В. Є. Гончарук, В. В. Дідик, А. О. Ігнатюк, Ю. В. Ідак, О. А. Кліщ, Є. І. Король, Р. І. Любицький, Т. М. Мазур, Т. М. Максимюк, Я. О. Онуфрів, Г. П. Петришин, Ю. Р. Петровська, Б. С. Посацький, І. В. Русанова, Я. Т. Сеньковська, Н. С. Соснова, С. П. Тупісь; за ред. Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 335 с. 6. Основи теорії містобудування: Навчальний підручник / І.О.Фомін. – К.: Наукова думка, 1997. – 191 с. 7. Планування міст: Навч. посібник / В.Дідик, А.Павлів. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2006. – 412 с. 8. Студентська наукова робота: метод. вказівки для підгот., виконання наук. роботи та участі у СНТК для студентів баз. напряму "Архітектура", "Мистецтво", "Реставрація творів мистецтв" усіх спец. Ін-ту архітектектури / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка"; [уклад.: Ю. В. Ідак, Х. С. Бойко]. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 30 c.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).