Архітектурне проектування (курсовий проект)

Спеціальність: Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури
Код дисципліни: 7.191.04.O.12
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Демків Мирон Васильович - к. техн. наук. доцент Дубик Юрій Ярославович - доцент.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення цієї дисципліни студент отримає базові знання в галузі архітектури і містобудування та зможе: - Проводити історико-архітектурні дослідження історичних населених місць та їхніх окремих частин; - проводити натурні архітектурні дослідження та інвентаризацію забудови історичних населених місць; - вивчити діючі Державні будівельні норми та стандарти щодо роботи в межах історичних ареалів населених місць, в охоронних зонах пам’яток; - виконувати історико-архітектурні опорні плани історичних міст; - виконувати проекти реґенерації та ревіталізації історико-архітектурного середовища, ревалоризації забудови кварталів, площ, вулиць історичного міста; - захищати прийняті проектні рішення на засіданнях консультативних, науково-методичних, містобудівних рад державних та місцевих пам’ятко-охоронних інституцій. Підчас вивчення цієї навчальної дисципліни студентздобуде такі компетентності: Загальні: - навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх з уже наявними; - здатність пошукувати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, приймати обґрунтовані рішення та вирішувати поставлені завдання; - продукувати нові ідеї, проявляти креативність та здатність до системного мислення; - уміння працювати самостійно і в команді, уміння мотивувати людей та рухатися до досягнення спільної мети. Фахові: - базових знань в галузі архітектури та містобудування, необхідних для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; - компетентність у роботі з пам’ятками архітектури та містобудування і при проектуванні об’єктів в межах їхніх охоронних зон; - компетентність у сучасних концепціях у містобудуванні, розуміння принципів архітектурно-містобудівного проектування, що відповідає критеріям зрівноваженого розвитку територій історичних міст; - знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів та технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі архітектури та містобудування; - виконувати архітектурно-містобудівну документацію об’єктів архітектури та містобудування, уміння фахово представляти проект – доповідати по суті проекту і бути його опонентом, скласти рецензію, роз’яснювати окремі положення проекту на громадських слуханнях різного рівня та містобудівних радах; - здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування поточних та перспективних рішень при виконанні архітектурно-містобудівних та реставраційних проектів;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Сучасні концепції та інновації в архітектурі та містобудуванн. Реновація будівель Комплексне дослідження і наукові засади регенерації історичних містобудівних комплексів і ансамблів архітектурно-містобудівного об'єкту. Методика наукових досліджень та практичні методи в реставрації архітектурних об’єктів. Методологія науково-проектного процесу збереження історичного міста. Реконструкція та реставрація архітектурних об’єктів, охорона пам’яток архітектури.
Короткий зміст навчальної програми: Цей предмет призначений дати студентам розуміння цінності історико-архітектурного середовища історичних населених місць, пам’яток архітектури та містобудування, а також переваг та причин для їх збереження та розвитку. Метою цього курсу є ознайомлення студентів з методологією наукових досліджень історичних містобудівних комплексів (забудови кварталів, ринкових площ, історичних вулиць), навчання формувати концепції та застосовувати принципи реставраційного проектування реґенерації та ревіталізації історико-архітектурного середовища, ревалоризації забудови крупних містобудівних утворень історичного міста.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю, роботою студентів під час практичних занять, опрацювання та захисту курсового проекту.
Рекомендована література: 1. В. Січинський. Історія української архітектури. Архітектура. НТШ в Америці. Ню-Йорк. 1956. 2. В. Січинський. Пам`ятки української архітектури. I. Філадельфія. 1952. 3. Вечерський В.В.,. Спадщина містобудування України. Київ: НДІТІАМ. 2003 4. Прибєга Л.В.,. Історичні ареали поселень: сутність та методологічні засади охорони. Українська академія мистецтва. Вип. 8., 2001, с. 113-130. 5. Прибєга Л.В.,. Охорона та реставрація об'єктів архітектурно-містобудівної спадщини України: методологічний аспект. 2009 6. Долинська М.Л. Локалізація львівської історичної забудови на стадії передпроектних досліджень: Методичні вказівки. / НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2001. 7. ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» – К.: Мінрегіонбуд, 2018. – 187 с. 8. ДБН А.2.2-14-2016: Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам'яток архітектури та містобудування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://info-build.com.ua/normativ 9. ДБН Б.2.2-3-2012: Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту / Мінрегіонбуд України. – Видання офіційне. – К.: ДП “Укрархбудінформ”: Мінрегіонбуд України, 2012. – 13 с. 10. ДСТУ Б Б. 2. 2-10_2016. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування. – К.: ДП “УкрДНЦ”. 2017. 11. Державний реєстр нерухомих пам'яток України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=244910406 12. Міжнародна хартія з охорони історичних міст, 1987 р. // Охорона культурної спадщини: Збірник міжнародних документів. – К.: АртЄк, 2002. – С. 75 – 77. 13. Про охорону культурної спадщини: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 9. – 24 с. 14. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/3038-17 15. Ignacy Drexler. Odbudowanie wsi i miast na ziemi naszej. Wydawnictwo zakladu nar. im. Ossolinskich. Lwow - Warszawa - Krakow – 1921/ 16. Malachowicz E. Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespolach I krajobrazie – Wroclaw, 1994. 17. The Venice Charter: International Charter for Conservation and Restoration of Monuments and Sites. – Venice, 1964. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iflaclc.org/guidance/ICOMOS-VeniceCharter-1964.pdf.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).