Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури
Код дисципліни: 7.191.04.O.35
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Микола Валентинович Бевз - д. арх., проф. Юрій Романович Диба – д.арх. проф. Юрій Ярославович Дубик - доцент Мирон Васильович Демків - к.т.н., доцент Михайло Петрович Хохонь - к.арх., асистент
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Володіти знаннями основних понять, термінів і значень, мови професійного спілкування в сфері архітектури та містобудування, дотримуватись норм академічної доброчесності. Застосовувати програмні засоби, сучасні ІТ-технології, інформаційні ресурси у процесі вирішення дослідницьких та проектних архітектурно-містобудівних задач. Розуміти соціальну роль архітектурної діяльності, передбачати відповідальність за ефективність і наслідки прийняття рішень в галузі архітектури та містобудування з дотриманням основ професійної етики. Формувати дані передпроектного аналізу архітектурно-містобудівних об’єктів та територій, відведених під забудову, реконструкцію чи реставрацію. Виявляти специфіку проектування складних архітектурно-містобудівних об’єктів, розробляти комплексні проєкти планування територій, будівель та інтер’єрів з урахуванням сучасних світових тенденцій та інновацій. Досягати виконання у встановлений термін всіх етапів і стадій архітектурно-містобудівного проєктування, розробки всіх розділів комплексного проєкту і пояснювальної записки. Проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність, застосовувати традиційні та інноваційні методи проектування та проведення досліджень. Розвивати теоретичні, типологічні підходи до вирішення проблем формування та розвитку архітектурно-містобудівного середовища на основі систематизації даних природничих, гуманітарних і технічних наук.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Архітектурне проектування громадської будівлі. Комплексне дослідження архітектурно-містобудівного об’єкту. Кореквізити: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи. Виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Мета – представити до публічного захисту результати комплексного опрацювання обраної проблеми галузі архітектури та містобудування, продемонструвати знання, вміння і компетенції, набуті в результаті опанування освітньо-професійної програми «Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури» у якісній графічній експозиції та доповіді за темою магістерської кваліфікаційної роботи. Завдання захисту магістерської кваліфікаційної роботи: презентувати у роботі актуальність обраної теми, поставлені мету та завдання, методи дослідження; розкрити наукову концепцію дослідження на основі застосування системного підходу, висвітлити основні етапи та результати дослідницької частини роботи відповідно до розділів пояснювальної записки, представити висновки та рекомендації; презентувати втілення основних висновків та рекомендацій наукової частини роботи у авторській проектній пропозиції; представити до публічного захисту якісні та оформлені згідно вимог матеріали – графічну експозицію, пояснювальну записку, презентацію і доповідь.
Методи та критерії оцінювання: Критерії оцінювання магістерських кваліфікаційних робіт: чіткість положень проведеного наукового дослідження проблеми; виклад висновків та рекомендацій, їх відображення у проектній пропозиції; ґрунтовність передпроектного аналізу території, вирішення генерального плану; грамотність та виразність авторського архітектурного рішення; якість графічної експозиції кваліфікаційної роботи; якість і повнота пояснювальної записки; структурованість та чіткість доповіді студента. Повідомлення оцінок здобувачам, які захищались у певний день, відбувається після закритого обговорення їх членами ЕК, наприкінці дня захисту, прилюдно.
Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до магістерської кваліфікаційної роботи для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти (галузь знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальність 191 «Архітектура та містобудування», спеціалізація 04 «Реставрація пам’яток архітектури та містобудування і реконструкція об’єктів архітектури») / Укл.: Демків М. В., Дубик Ю. Я., Погранична І. І., Фролова Ю. В., Ясінський М. Р.,. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2022. – 47 с. 2. Бойко Х.С. Типи будинків та архітектурні конструкції: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 204 с. 2. Боттон. А. Архітектура щастя. К.: ArtHuss, 2021. 296 с. 3. Важинський С.Е., Щербак Т.І. Методика та організація наукових досліджень: навчальний посібник. Суми. Сум. ДПУ, 2016. 260 с. 4. 4. Вихрущ В.О. та ін. Методологія та методика наукового дослідження: Навч.посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 328 с. 5. Габрель М.М. Просторова організація містобудівних систем. К.: Видавничий дім А.С.С., 2004. 400 с. 6. Гетун Г.В. Архітектура будівель та споруд. Кн.1. Основи проектування. Київ: Кондор, 2012. 380 с.; Кн.2. Житлові будинки. К., 2017. 736 с. 7. Гидион З. Пространство, время, архітектура. М.: Стройиздат, 2010. 885 с. 8. Гнесь І.П. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 652 с. 9. Зацерковний В.І., Тішаєв І.В., Демідов В.Ж. Методологія наукових досліджень: навчальний посібник. Ніжин, 2017. 236 с. 10. Колесніков О.В. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури (ЦНЛ), 2017. 144 с. 11. Корягін М., Чек В. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. К.: Алерта. 2019. 492 с. 12. Куцевич В.В. та ін. Нормативно-методичні основи архітектурного проектування громадських будівель і споруд: навч. посіб. Київ, 2016. 111 c. 13. Лінда С.М., Моркляник О.І. Типологія громадських будівель і споруд: Підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 348 с. 14. Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування: Навчальний посібник / Г.П.Петришин, Б.С.Посацький, Ю.І.Криворучко та ін. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 328 с. 15. Містобудівне проектування. Частина ІІ: Проектування структурних елементів міста Навчальний посібник / Г.П.Петришин та ін. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 288 с. 16. Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник. Під ред. А.Є. Конверського. К.: Центр учбової літератури, 2010.352 с. 17. Петрушенко В.Л Філософія і методологія науки: Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 184 с. 18. Посацький Б.С. Основи урбаністики. Територіальне та просторове проектування: навч. посіб. Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2011. 368 с. 19. Сушенцева Л.Л. та ін. Методика підготовки кваліфікаційної роботи магістра Навчально-методичний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. 88 с. 20. Черкес Б.С., Лінда С.М. Архітектура сучасності: остання третина ХХ – початок ХХІ століть: Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 384 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).