Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури
Код дисципліни: 7.191.04.O.33
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: к. арх., доц. Петрик Василь к.арх., старш. викл. Ясінський Максим
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • Виконувати натурні обстеження, архітектурні обміри та фотофіксацію вибраного архітектурного об’єкту; • Виконувати історико-архівні дослідження вибраного архітектурного об’єкту; • Опрацьовувати науково-дослідну частину проекту, та окремих розділів пояснювальної записки до нього; • Опрацьовувати масштабну композицію графічної частини проекту. • Знати вимоги щодо виконання проектної документації в галузі архітектури та містобудування. • Формулювати пам’ятко-охоронні висновки; • Розробляти проекти збереження та пристосування архітектурних пам’яток та історичних архітектурно-містобудівних комплексів. • Укладати плани просторового розвитку. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: • Знання та розуміння предметної області та фаху; • Здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними; здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел. • Уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях. Здатність до письмової та усної комунікації українською та англійською (чи іншою) мовами; • Вибирати перспективні напрямки наукових досліджень, виходячи з актуальності проблематики, результатів аналізу наукової інформації, визначати цілі та формулювати наукові завдання • Уміння проводити дослідження на відповідному рівні, мати дослідницькі навички, що виявляються у здатності формувати (роблячи презентації, або представляючи звіти) нові продукти в обраній галузі, вибирати належні напрями і відповідні методи їх реалізації, беручи до уваги наявні ресурси; • Навички використання інформаційних та комунікативних технологій, впровадження комп’ютерних програм та використання існуючих • Орієнтація на збереження навколишнього середовища. фахових: • Застосування знань комплексного дослідження архітектурно-містобудівного об’єкту в архітектурно-реставраційному проектуванні та проведенні науково-дослідницької діяльності; • Здатність володіти навичками теоретичного осмислення принципів логічної побудови наукової роботи, а також їх практичного застосування з елементами новизни у вирішенні наукових завдань • Здатність володіти методикою проведення передпроектного аналізу з урахуванням усіх впливових факторів проектування та формування авторської концепції проектного вирішення • Виконання робочої документації в галузі реставрації, а саме інвентаризації пам’яток, проектних пропозицій з реставрації пам’ятки архітектури чи регенерації містобудівних утворень, в обсязі та формі реального проектування; • Виконання завдань просторового планування; компетентного, аргументованого та підтвердженого висновками перед-проектного дослідження та рішення щодо стратегій збереження та використання пам’яток; • Виконувати пам’ятко-охоронного документацію – історико-архітектурний план міста, проект регенерації історично цінної території з фаховими змінами у вуличній мережі міста; Результати вивчення даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: • Розуміння будови та структури наукового дослідження та опрацювання пам’яткової документації для архітектурно-містобудівних об’єктів; • Уміння аналізувати стан та потенціал досліджуваних об’єктів; • Володіти необхідними знаннями і навичками для розроблення проектів реставрації регенерації та адаптації пам’яткових архітектурно-містобудівних об’єктів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізити: Архітектурне проектування, Реновація будівель, Комплексне дослідження архітектурно-містобудівного об’єкту, Методика наукових досліджень, Наукові засади регенерації історичних містобудівних комплексів і ансамблів, Типологія та класифікація пам’яток, допоміжні дисципліни в їх дослідженні. Кореквізит: Комплексне дослідження архітектурно-містобудівного об’єкту, КП Архітектурне Проектування, Методологія науково-проектного процесу збереження історичного міста, Курсовий проект за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи» ґрунтується на наступних розділах – навичок науково-дослідної роботи, визначення теми дипломної магістерської кваліфікаційної роботи, опрацювання методики пошукових та проектних робіт за темою та безпосереднє виконання досліджень за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Методи та критерії оцінювання: Залік – 100 балів
Рекомендована література: 1. Методика реставрації пам’яток архітектури / Під ред. М.Фехнера. 2. Прибєга Л.В. Кам’яне зодчество України. Охорона та реставрація. – К., 1993. 3. Долинська М.Л. Основні групи джерел та їхній архівний пошук (графічні джерела): Методичні вказівки. / НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2003. 4. Вечерський В.В.,. Спадщина містобудування України. Київ: НДІТІАМ. 2003 5. Прибєга Л.В.,. Історичні ареали поселень: сутність та методологічні засади охорони. Українська академія мистецтва. Вип. 8., 2001, с. 113-130. 6. Прибєга Л.В.,. Охорона та реставрація об'єктів архітектурно-містобудівної спадщини України: методологічний аспект. 2009 7. Долинська М.Л. Локалізація львівської історичної забудови на стадії передпроектних досліджень: Методичні вказівки. / НУ “Львівська політехніка”. –Львів, 2001. 8. Чень Л.Я.,. Основи наукових досліджень у реставрації пам'яток архітектури. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2014. 9. Borusiewicz W. Konserwacja zabytkow budownictwa murowanego. – Warszawa, 1985. 10. Malachowicz E. Konservacja i rewaloryzacja architektury w zespolach I krajobrazie – Wroclaw, 1994. 11. Wieslaw Domaslowski. Preventiv conservation of stone historical objects.- Torun, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2003 – 244 s.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).