Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури
Код дисципліни: 7.191.04.O.34
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Микола Валентинович Бевз - д. арх., проф. Юрій Романоіич Диба - д. арх., проф. Юрій Ярославович Дубик - доцент Мирон Васильович Демків - к.т.н., доцент Василь Михайлович Петрик - к.арх., доцент Ігор Юрійович Бокало - к.арх., ст.викладач Максим Романович Ясінський - к.арх., ст.викладач
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою дисципліни є виробити у студентів творчий підхід до архітектурного проектування будівель різного призначення у історичному; відпрацювання студентами навичок проведення реальних реставраційних та проектних робіт у історичному середовищі і та на пам’ятках архітектури, набуття досвіду застосування знань з типології принципів та прийомів трансформації, реставрації та регенерації архітектурних об'єктів; отримання досвіду формування архітектурних просторів та дизайну їхнього предметного наповнення в умовах історичного середовища.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Технології в реставрації будівель та їх мистецього вистрою 2. Комплексне дослідження і наукові засади регенерації історичних, архітектурно-містобудівних комплексів і ансамблів
Короткий зміст навчальної програми: Магістерська кваліфікаційна робота має узагальнюючий характер, оскільки є своєрідним підсумком підготовки студента. Проектно-графічна частина показує можливості втілення отриманих теоретичних положень у конкретні проектні пропозиції. Склад, масштаб креслень, їх композиційне розташування узгоджуються з керівником роботи. Подача матеріалів на планшетах повинна мати логічний порядок і структуровано розвиватися від висвітлення актуальності питання до способів його вирішення. Проектна пропозиція повинна базуватися на особливостях природних умов ділянки та архітектурного середовища фрагменту міста, де ведеться проектування об’єкту, а також виходячи з типології об’єкту. Методи та критерії оцінювання: Студент працює з керівником..
Методи та критерії оцінювання: Контроль відсутній
Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до магістерської кваліфікаційної роботи для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти (галузь знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальність 191 «Архітектура та містобудування», спеціалізація 04 «Реставрація пам’яток архітектури та містобудування і реконструкція об’єктів архітектури») / Укл.: Демків М. В., Дубик Ю. Я., Погранична І. І., Фролова Ю. В., Ясінський М. Р.,. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2022. – 47 с. 2. Лінда С. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд. Друге видання, виправлене і доповнене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 3. Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування : навч. посібник / С. В. Ганець, А. В. Гоблик, Ю. В. Ідак, Г. Є. Кознарська, Ю. І. Криворучко, Т. М. Мазур, Г. П. Петришин, Б. С. Посацький, І. В. Русанова, І.В. Склярова, Н. С. Соснова, С. П. Тупісь, І. Я. Черняк; за ред. Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с. 4. Містобудівне проектування. Частина ІІ: Проектування структурних елементів міста: навч. посібник / Г. П. Петришин, Б. С. Посацький, Ю. В. Ідак, Т. М. Мазур, І. В. Русанова, Н. С. Соснова, Ю. Р. Петровська, В. Є. Гончарук, В. В. Дідик, Є. І. Король, С. П. Тупісь, Я. О. Онуфрів, О. А. Кліщ, А. О. Ігнатюк, Я. Т. Сеньковська, Р. І. Любицький, Т. М. Максим’юк; за ред. Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 288 с. 5. ДБН В. 2.2-9-2018. Громадські будівлі та споруди. Основні положення. – К: Мінрегіонбуд України, 2018. – 84с. 6. Михайленко В., Яковлєв М. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення). – К.: Каравелла, 2004. – 304с. 7. Нойферт Е. Будівельне проектування. – Д.: «Книжкова літера», 2016 – 624с. .
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).