Курсовий проект за темою магістерської кваліфікаційної роботи (курсовий проект)

Спеціальність: Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури
Код дисципліни: 7.191.04.O.32
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Проф. каф. Архітектури та реставрації Бевз М.В. Проф. каф. Архітектури та реставрації Тарас Я. М. Проф. каф. Архітектури та реставрації Дубик Ю.Я. Доц. каф. Архітектури та реставрації Демків М.В.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: • Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення. • Вміння логічно вірно, аргументовано і ясно здійснювати комунікацію (усно і письмово) на державній мові та володіння принаймні однією із поширених європейських мов на рівні читання і розуміння науково-технічної літератури, спілкування в усній і письмовій формах. • Здатність використовувати законодавчі, директивні, нормативні, правові документи в своїй діяльності. • Володіння основними засобами, методами і способами отримання, зберігання, переробки інформації. • Здатність враховувати основні естетичні категорії, закони архітектурної композиції, етнічні, соціокультурні, економічні, технологічні, природні та екологічні принципи і прийоми будівництва. • Здатність до самонавчання, до самовдосконалення та продовження професійного розвитку. • Уміння раціонально організувати власну діяльність та ефективно розпоряджатися власним часом. фахових: • Базові знання в галузі архітектури і містобудування, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; • Знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів та проектних норм, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі архітектури та містобудування; • Компетентно виконувати архітектурно-містобудівельну документацію об’єктів архітектури та містобудування; • Уміння фахово представляти проект – доповідати по суті проекту, опонувати рецензію, роз’яснювати окремі положення проекту; • Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування поточних та перспективних рішень при виконанні архітектурно-містобудівних проектів; • Компетентність у роботі з пам’ятками та при проектуванні об’єктів в межах охоронних зон; Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: • Вміти виконати техніко-економічне обґрунтування варіантів архітектурних і містобудівних проектних рішень. • Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення; • Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягти поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізити: Основи та методи архітектурного проектування, Архітектурна фізика (світлологія, інсоляція), Архітектурне проектування дачного будинку (курсовий проект), Практикум з архітектурного проектування однородинного будинку, Архітектурне проектування (Реконструкція житлового будинку) (курсова робота) Кореквізит: Архітектурні конструкції будівель і споруд, Ландшафтна архітектура та інженерний благоустрій території, Типологія житлових будівель
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Архітектурне проектування однородинного житлового будинку» ґрунтується на вивченні та творчому осмисленні аналогів архітектурних проектів, аналізі теоретичних знань, нормативних вимог, врахуванні конструктивних особливостей та потреб інженерного обладнання та ґрунтується на індивідуальному творчому процесі створення ескізного проекту однородинного будинку. Вивчення дисципліни відбувається шляхом індивідуальної роботи викладача з кожним студентом, аналізом проектних пропозицій, пошуком варіантів проектних рішень та відбором найкращих.
Методи та критерії оцінювання: Залік – 100 балів
Рекомендована література: 1. Малоповерховий житловий будинок в історично сформованому середовищі. Методичні вказівки до курсового проекту. / Укл.: М.В.Демків. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 20 с. 2. Однородинний житловий будинок: метод. вказівки до архітектурного проектування з курсу «Архітектурне проектування» для студентів ІІ курсу. / Укл. Т.М.Максимюк, Т.М.Мазур, Є.І.Король, Н.Ю.Гнесь. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2014.- 48 с. 3. ДБН В.2.2-15-2005. Житлові будинки. Основні положення. – Київ. «Укрархбудінформ». 2005. – 76 с. 4. ДБН 360-92**. Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень. - Київ. «Укрархбудінформ». 2002. 5. І.П.Гнесь, Р.А.Рудик, В.Б.Якубовський, І.Б.Якубовський. Однородинний житловий будинок. Навч. Посібник. – Львів. Видавництво НУ «Львівська політехніка». 2007. - 112 с. 6. Петер Нойферт, Людвиг Нефф. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад. Перевод с немецкого. – Москва, «Архитектура-С», 2008. – 264 с. 7. Якубовський В.Б, Несторович Е.А., Рудик Р.А., Яців М.Б. 55 проектів індивідуальних житлових будинків: каталог. – Львів, «Астрон», 1997. 8. Дж. Максаи, Ю.Холанд, Г Лахман, Дж. Якер. Проектирование жилых зданий. Перевод с английского. - Москва, Стройиздат», 1979. 9. Avi Friedman. Innovative houses. Concept for Sustainable Living. – London, Laurence King Publishing Ltd. 2013. 10. Wentling, James W. Housing by lifestyle: the component method of residential design. Second edition. ISBN 0-07-069293-9. - USA. McGraw-Hill, Inc. 1995.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).