Іноземна мова (за професійним спрямуванням), частина1

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.001
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Економіки і маркетингу
Лектор: Старший викладач Орищин Іван Степанович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати такі програмні результати навчання: ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. ПР15. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності. ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної,соціальної, правової держави. ПР22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ПР23. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). ЗК12. Здатність працювати автономно. 3K13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: шкільний курс англійської мови
Короткий зміст навчальної програми: Фінансові документи, готівка, рух готівки, акредитив, страховий поліс, бізнес-план, обмінний курс, контракт, депозит, позика, валюта, зміна вартості, баланс, активи, майно, обіговий капітал, товарні запаси, основні фонди, власні кошти, банківські рахунки, банківські послуги, бюджет, типи інвестицій, ринок акцій, прибуток, страхування, центральні банки, економічна стабільність.
Методи та критерії оцінювання: • семестровий контроль (100%),
Рекомендована література: 1. Virginia Evans, Jenny Dooley, Ketan C. Patel. Finance. Express Publishing. 2012. 2. Julie Pratten. Absolute Financial English. Delta Publishing.2009. 3. Richey Rosemary. English for Banking and Finance. 1. Tests and Glossary. Person. 2011. 4. Mackenzie Ian. English for the Financial Sector. Cambridge University Press. 2008. 5. Johnson Christine. Market Leader: banking and Finance. Pearson. 2016.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).