Політична економія

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.005
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Економіки і маркетингу
Лектор: Доцент кафедри економіки і маркетингу, канд. екон. наук, доцент Ангелко Ірина Володимирівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Р4. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію; Р11. Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкта; Р12. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - кореквізити: макроекономіка, мікроекономіка
Короткий зміст навчальної програми: У процесі вивчення навчальної дисципліни «Політична економія» студенти ознайомляться із теоретичними основами економічних процесів, загальними економічними категоріями, принципами та законами. Значну увагу у процесі вивчення дисципліни буде приділено ринку та товарному виробництву. Так, під час вивчення дисципліни студенти ознайомляться із ключовими елементами ринкової системи господарювання, об’єктивними умовами функціонування та існування ринку, його функціями та видами. Також студенти матимуть змогу вивчити загальні основи національної економіки, ознайомитися з основними показниками її розвитку
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (відповіді на практичних заняттях) – 30 балів; - підсумковий контроль (екзамен) – 70 балів
Рекомендована література: 1. ЕНМК «Політична економія». URL: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=11626 2. Мочерний С.В. Основи економічних знань: Підручник / С.В. Мочерний С.В. – К.: Академія, 2010. – 312 с. 3. Політична економія: Підручник / за ред.. Ніколенко Ю.В. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 632 с. 4. Економічна теорія. Макро- і мікроекономіка / З.Г. Ватаманюк, С.М. Панчишин, С.К. Реверчук. – К.: Альтернативи, 2001. – 606 с. 5. Вступ до економічної теорії / З.Г. Ватаманюк. Львів: Львів. націон. унів. ім. І. Франка, 2003. – 243 с. 6. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / за ред. В.Д. Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 9-те вид., доповн. – К.: Знан¬ня, 2014. – 710 с. 7. Політична економія: підручник / наук. Редактор Л.І. Дмитриченко. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. – 712 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).