Українська мова ( за професійним спрямуванням)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Економіки і маркетингу
Лектор: Кандидат педагогічних наук, старший викладач Калінська О.П.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Компетенції, якими треба оволодіти студентові: загальні: (фінансисти) ЗК 06. Здатність здійснювати комунікаційну діяльність. ЗК 08. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами у професійній діяльності. ЗК 12. Здатність до навчання. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: ПР 3. Уміння усного та письмового спілкування державною мовою, використовувати невербальні засоби комунікації. Уміння користуватися двома формами ділового мовлення: усним і писемним, застосовувати основні правила оформлення документів, уміти добирати відповідні терміни з фаху для грамотного оформлення ділових паперів. Комунікація: 1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою)
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: Шкільний курс української мови
Короткий зміст навчальної програми: Мова й література як основи формування націоцентричного світогляду особистості. Культура мови. Публічний виступ як різновид усної мови. Текст як засіб різностильової комунікації. Художня література як основа формування культури мови особистості. Мовний світ давньої української літератури. Мовний світ нової української літератури. Мовний світ сучасної української літератури. Лексичні та фразеологічні засоби в різностильових текстах. Граматичні засоби мови в різностильових текстах. Шляхи формування мовної компетенції особистості.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (тестування, самостійні роботи, ессе) – 40 балів; - Підсумковий контроль – 60 балів
Рекомендована література: 1. Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням. Навч. пос. / Т.Б. Гриценко – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 624 с. - Режим доступу: http://www.cul.com.ua/preview/Ukr_mova_za_prof_Gricenko.pdf 2. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навч. посіб. / Т.Б. Гриценко – Вінниця: Нова книга, 2003. – 480 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/98980/ 3. Етика ділового спілкування /ГриценкоТ.Б., Гриценко С.П., Іщенко Т.Д. та ін. – Режим доступу: /http://pidruchniki.ws/14131112/menedzhment/dodatkova_literatura#377 4. Зарицький М.С. Переклад: створення та редагування. / М.С. Зарицький – К.: Парламентське в-во, 2004. – 120 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/227851/ 5. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова: Підручник / М.Г. Зубков. – 9-те вид., випр. і доп. – Х.: ФОП Співак Т.К., 2009. – 400 с. 6. Іванова І.Б. Українське ділове мовлення. Мова ділових паперів. Фахове ділове мовлення: навч.-метод. посіб. / І. Б. Іванова. - Харків: Парус : Стеценко І. І., 2009. - 448 с. 7. Лисак, Л. К. Українська мова за професійним спрямуванням: курс лекцій / Л.К.Лисак. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – 210 с. - Режим доступу: http://www.dgma.donetsk.ua/metod/ugo/um/zo/kl.pdf 8. Мацько Л. І. Українська мова. Орфографія, стилістика, граматика, пунктуація: сучас. довід. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько, О. М. Сидоренко. - Х. : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2013. - 654 с. 9. Український правопис. (2019). Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf 10. Український правопис. Практикум. Навч. посібник. вид. 5 перероблене 2019.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).