Інформатика для економістів

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.002
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лектор: старший викладач Угрин Л.Є.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Підготовлений фахівець повинен вміти: - працювати з локальним комп’ютером; - використовувати стандартні програми операційної системи Windows; - працювати з програмами пакету Microsoft Office; - використовувати локальну та глобальну комп’ютерні мережі; - укладати загальні алгоритми опрацювання інформації; - готувати, зберігати та опрацьовувати на комп’ютері інформацію економічного напрямку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Математика для економістів, частина 1.
Короткий зміст навчальної програми: Вступ. Предмет, методи та завдання дисципліни. Системне забезпечення економічних процесів. Теоретичні основи економічної інформатики. Принципи роботи комп’ютера. Комп'ютерні мережі та глобальна мережа Інтернет. Програмні засоби роботи зі структорованими документам. Системи оброблення текстів. Текстовий редактор MS Word. Системи табличного оброблення даних. Застосування електронних таблиць MS EXCEL. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних. Основи створення ВЕБ-документів. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації. Перспективи розвитку інформаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань студентів проводиться за допомогою усного опитування на лекціях, практичних і лабораторних заняттях, захисту лабораторних робіт, написання контрольної роботи, написання та захист екзаменаційної роботи. • Поточний контроль (60 балів): виконання лабораторних, практичних індивідуальних та самостійних робіт, написання контрольної роботи. • Написання індивідуальної роботи (40 балів).
Рекомендована література: 1. Черняхівський В.В, Методичні рекомендації до вивчення розділу "Інформація та побудова алгоритмів" дисципліни "Інформатика і комп'ютерна техніка" для студентів базового напряму 0501 "Економіка та підприємництво" денної та заочної форм навчання. -Львів: Видав, відділ Інст. підпр. та персп. техн. при нац. ун-ті "Льв. політех.", 2004. - 40с. 2. Черняхівський В.В. Інформатика і комп'ютерна техніка. Частина 1. Практичне вивчення стандартних засобів і програм. Навчально-методичний посібник. / За ред. Хром'яка Й.Я. -Львів, Видавничий відділ ІППТ при НУ "Львівська політехніка", 2006. - 202 с. 3. Волощук Н.Б. Курс інформатики. -Львів.:2005 4. Інформатика: Посібник для вузів.- / Під ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Пітер, 2008. 5. Зубенко В. В. Програмування : навчальний посібник (гриф МОН України) / В. В. Зубенко, Л. Л. Омельчук. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. — 623 c.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).