Макроекономіка

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.009
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Економіки і маркетингу
Лектор: старший викладач Самотій Наталія Степанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання дисципліни є розкриття механізму функціонування національної економіки на основі макроекономічних теорій, концепцій, моделей, обґрунтованих світовою та вітчизняною наукою й апробованих економічною практикою.
Завдання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання 1. Знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі державного та економічного аналізу; 2. Розуміння інструментів та стратегій аналізу ринку, функціонування приватного підприємства та публічної організації; 3. Знання сучасного стану справ в розвитку держави, регіонів, територіальних громад та навиxки щодо їх удосконалення, з врахуванням засад міжнародного співробітництва; 4. Володіння достатніми знаннями впливу факторів на прийняття управлінських рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: • загальних: ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК 8. Здатність працювати в команді. • Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): СК5.Брати участь у розробленні маркетингового забезпечення розвитку бізнесу в умовах певної невизначеності. СК10.Здатність обґрунтовувати і презентувати результати досліджень у сфері маркетингу.
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: РН3.Аналізувати ринкові явища та процеси на основі застосування теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності. РН16. Вміти збирати та аналізувати інформацію про стан політичної й економічної ситуації в країні. РН17. Вміти вести спостереження та оцінювати стан зовнішнього й внутрішнього середовища маркетингової діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: • економічна теорія, • економіка підприємства. кореквізит: • статистика, • мікроекономіка.
Короткий зміст навчальної програми: У процесі вивчення навчальної дисципліни «Макроекономіка» студенти вивчають теоретичні положення і конкретні методи досягнення високих темпів економічного зростання, високого рівня зайнятості, стабілізації валютного курсу та збалансованого платіжного балансу. Компетенції, якими оволодіють студенти: 1. Розуміння сутності та змісту основних теоретичних положень макроекономіки. 2. Здатність самостійно аналізувати проблеми економіки на макрорівні. 3. Вміння використовувати інструментарій макроекономічного аналізу для оцінки економічної ситуації в країні. 4. Розуміння суті ринкової економіки та механізму її функціонування на макроекономічному рівні. 5. Моделювати макроекономічні процеси з врахуванням особливостей впливу на них тих чи інших факторів. 6. Вміння аналізувати макроекономічну політику держави. 7. Здатність використовувати макроекономічне прогнозування для різних сфер підприємницької діяльності. 8. Розуміння взаємозалежності економічних, політичних та соціальних процесів в країні.
Опис: Макроекономіка як наука; макроекономічні показники в системі національних рахунків; механізм функціонування ринку праці; зайнятість населення та безробіття; гроші і фінансові ринки; рівновага на грошовому ринку; інфляція: суть, види, причини; сукупні видатки і рівноважний ВВП; сукупний попит та його складові; сукупна пропозиція та її складові; рівновага сукупних попиту та пропозиції; споживання і заощадження; інвестиції; економічне зростання і економічний розвиток; економічні функції держави; фіскальна політика; державний бюджет; грошово-кредитна політика; основні форми зовнішньоекономічних відносин; платіжний баланс і його структура; валютні курси і валютні системи.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань студентів проводиться за допомогою усного опитування на практичних заняттях, самостійних робіт. При дистанційній роботі (у тому числі за умов карантину) передбачається співбесіда зі студентами під час проведення відео конференцій на лекційних та практичних заняттях. Лабораторні роботи проводяться в аудиторії або (у випадку дистанційного навчання) на домашньому комп’ютері. Індивідуальні звіти з лабораторних робіт та письмові роботи пересилаються до ВНС, або на електронну пошту викладача в домені @lpnu.ua. Дистанційні заняття проводяться на платформах MS Teams та ZOOM.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (тестування, самостійні роботи, ессе) – 40 балів; Підсумковий контроль – 60 балів Поточний контроль (ПК) Екзаменаційний контроль (ЕК) Загальна екзаменаційна оцінка (ЕО = ПК + ЕК)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 2009. – 224 с. 2. Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч.пос./2-ге видання, випр. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 442 с. 3. Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика. Львів: Новий світ, 2005. 4. Малиш Н.А. Макроекономіка: Навч. посіб. – 2-ге видання. - К.: МАУП. - 2004. – 184 с. - електронний ресурс 5. Мельникова В.І., Клімова Н.І. Макроекономіка: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 349 с. 6. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / За заг. ред. С. Будаговської. - К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 517с. 7. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. - К.: Либідь, 2008. – 288 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).