Математика для економістів, частина 2 (теорія ймовірності та математична статистика)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.010
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лектор: кандидат фізико-математичних наук, доцент Баран М.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Підготовлений фахівець повинен вміти: - застосовувати набуті знання з фундаментальної математичної підготовки при засвоєнні фахових дисциплін напрямку „економіка і підприємництво”; - застосовувати набуті знання при розробці та аналізі математичних моделей мікро- та макроекономіки; - самостійно працювати з математичним апаратом, що застосовується в сучасних моделях економічних процесів; - здійснювати змістовну постановку економічних задач з наступним переходом до побудови формальної математичної моделі; - будувати та застосовувати найпростіші математичні моделі випадкових явищ для розв’язування економічних задач. Здійснювати аналіз отриманих результатів та виробляти практичні рекомендації; - самостійно оволодівати сучасними математичними знаннями та навиками.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Математика для економістів, частина 1
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття та теореми теорії ймовірностей. Повторні незалежні спроби. Одновимірні випадкові величини. Закон великих чисел. Багатовимірні випадкові величини. Граничні теореми теорії ймовірностей. Елементи математичної статистики. Статистичні гіпотези. Елементи теорії кореляції. Елементи дисперсійного аналізу.Елементи теорії випадкових процесів.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань студентів проводиться за допомогою усного опитування на лекціях і практичних заняттях, написання контрольної роботи, написання та захист екзаменаційної роботи. • Поточний контроль (40 балів): виконання практичних індивідуальних та самостійних робіт, написання контрольної роботи. • Підсумковий контроль (60 балів) - іспит.
Рекомендована література: 1. Дубовик В.П. Юрик І.І. Вища математика. – К.: “А.С.К.”, 2005. 2. Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика для економістів. – Київ: ЦУЛ, 2002. 3. Бубняк Т.І. Вища математика. – Львів: “Новий світ – 2000”, 2004. 4. Хром’як Й.Я., Слюсарчук Ю.М., Шевчук Є.А. Математичний аналіз: Навчальний посібник – Львів: Ліга-Прес, 2005. 5. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая школа, 2000. 6. Барковський В.В., Барковська Н.В. Теорія ймовірностей та математична статистика. – К.: ЦУЛ, 2002. 7. Сеньо П.С. Теорія ймовірностей та математична статистика: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 448 с. 8. Соколенко О.І. Вища математика. – К.: “Аркадія”, 2002. 9. Волошин В.В., Хром’як Й.Я. Лінійна алгебра та аналітична геометрія, Львів, Ліга – прес, 2002.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).