Менеджмент

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.015
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Економіки і маркетингу
Лектор: Доцент, к.е.н. Лех Ірина Анатоліївна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань. - Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію. - Виявляти й аналізувати ключові характеристики систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів. - Оцінювати ризики провадження діяльності, встановлювати рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті управлінських рішень. - Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям, представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта. - Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. - Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи. - Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані маркетингові рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кореквізити: • психологія управління.
Короткий зміст навчальної програми: У процесі вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент» студенти ознайомляться з теорією розвитку менеджменту, основними поняттями і категоріями науки управління, функціями управління та процесами прийняття управлінських рішень, методикою використання базових інструментів управління організаціями та характеристикою впливу різних факторів на ефективність системи управління організацією.
Методи та критерії оцінювання: • семестровий контроль (100%); • поточний контроль (40%); • екзаменаційний контроль (60%).
Рекомендована література: 1. Гірняк О.Н., Лозоновський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум. Навч. Посібник. – К.: Знання, 2003.-336с. 2. Кузьмін О.Є., Мала Н.Т., Мельник О.Г., Процик І.С. Керівництво організацією: Навч. посібник. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2008. – 244с. 3. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. Підручник для ВНЗ– К.: Академвидав, 2007. –.416с. 4. Кузьмін О.Є., Ноджак Л.С., Мельник О.Г. Менеджмент: теоретичні засади та прикладні аспекти: Конспект лекцій. – Л.: В-во НУ «Львівська політехніка», 2006. – 152с. 5. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія і практика: Підручник для ВНЗ. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 486с. 6. Яцура В.В., Мицик Б.І. Основи менеджменту. Навчальний посібник. – Л.: ЛНУ, 2000. – 157с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).