Економіка підприємства

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.014
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Економіки і маркетингу
Лектор: старший викладач Івашків Вікторія Олександрівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН4. Вміти розробляти маркетингові програми та алгоритм планування перспективних і поточних планів маркетингової діяльності. РН5. Вміти розраховувати плановий бюджет комунікаційної діяльності. РН11. Вміти організовувати службу маркетингу. РН12. Вміти реалізовувати плани маркетингової діяльності. РН1З. Вміти оцінювати ефективність маркетингової діяльності РНІ4. Вміти виявляти резерви та реалізовувати заходи з підвищення ефективності використання ресурсів. РН22. Вміти збирати інформацію та вивчати попит на продукцію власного виробництва, а також товарів-конкурентів» запити споживачів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Комерційна діяльність Супутні навчальні дисципліни Інфраструктура товарного ринку Маркетинг
Короткий зміст навчальної програми: Економічна ринкова система господарювання. Підприємство-основна її ланка. Суть ринкових систем. Класифікація підприємств. Основи підприємницької діяльності та управління підприємствами. Економічні та правові основи. Організаційно-управлінська структура. Персонал підприємства, його кадрова політика. Продуктивність праці та її оплата. Основні матеріальні (нематеріальні) ресурси – виробничі фонди підприємства. Організація виробництва. Техніко-технологічна база виробництва та соціальна інфраструктура. Оборотні засоби підприємства. Витрати на створення, виробництво та реалізацію продукції. Витрати на виробництво продукції, групування, методи їх зниження, економічна доцільність. Адміністративні витрати, витрати на збут та складування. Ціни на продукцію та послуги. Види та структура ціни. Дохід та прибуток підприємства, їх формування. Економічна оцінка його роботи
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль - 30 балів Екзаменаційний контроль - 70 балів Сумарна кількість балів - 100 балів
Рекомендована література: 2. Гетьман О.О. Економіка підприємства: навч. посібник / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с. 3. Економіка підприємства: підручник /За заг. ред. проф. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с. 4. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й.М.Петровича / Й.М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова, Г.С. Домарадзька та ін. – 3-тє вид.випр.- К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 405 с. 5. Крайник О.П. Економіка підприємства: навч. посібник / За ред. О.П.Крайник / О.П. Крайник, Є.С. Барвінська. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект – Захід», 2003. – 208 с. 6. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. / Т.О. Примак. – К.: Вікар, 2002. – 176 с. 7. Петрович Й.М. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. Й.М. Петровича / Й.М. Петрович, А.Ф. Кіт, О.М. Семенів та ін. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2004. – 680 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).