Маркетинг

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.023
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Економіки і маркетингу
Лектор: Батьковець Наталія Олегівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Розробляти перспективні та поточні плани маркетингової діяльності; 2. Планувати розвиток організації в напрямі підвищення її конкурентоспроможності; 3. Організовувати та проводити роботи з удосконалення структури управління маркетинговою діяльністю; 4. Організовувати проведення діагностики стану ринку та середовища функціонування підприємства; 5. Забезпечувати встановлення та підтримання взаємовідносин ділового партнерства із суб’єктами ринку;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Підприємницька діяльність Комерційна діяльність Економіка підприємства Ринкові дослідження
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Маркетинг» складається з трьох змістовних модулів: «Маркетинг як концепція ринкового управління», «Управління маркетинговою діяльністю підприємства», «Інструменти комплексу маркетингу». У першому змістовному модулі «Маркетинг як концепція ринкового управління» розглядаються наступні теми: «Маркетинг: сутність, завдання, концепції та функції», «Маркетингове середовище, види та характеристики сучасного маркетингу», «Ринок та маркетингова сегментація ринку товарів та послуг», «Товар в маркетинговій діяльності підприємств». Другий змістовний модуль «Управління маркетинговою діяльністю підприємства» складається з тем: «Маркетингова товарна політика», «Маркетингова політика розподілу та збуту товарів і послуг», «Маркетингова цінова політика», «Маркетингова політика комунікацій в сучасних умовах», «Стратегії маркетингу», «Маркетингові стратегії сегментації та вибору цільового ринку».
Методи та критерії оцінювання: Семінарські заняття 10 Робота на практичних 25 Самостійні розрахункові роботи за темами практичних занять 20 Тестування за темами програми 15 Бали за поточний контроль 70 Семестровий контроль (СК)(залік) 30 Разом за дисципліну 100
Рекомендована література: 1. Балабанова Л. В. Маркетинг : [підруч.] / Л. В. Балабанова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання – Прес, 2012. – 645 с. 2. Біловодська О.А.Маркетингова політика розподілу: навчальний посібник. - К.: Знання, 2011. - 495 с. 3. Іноваційний маркетинг підприємств : теорія, методологія, механізми : монографія / О.Б. Звягінцева, Е.М. Забарна ; Міністерство освіти і науки України, Одеський національний політехнічний університет. - Одеса : Фенікс, 2013. - 274С. 4. Ларіна Я.С. Поведінка споживача : навчальний посібник / Я.С. Ларіна, А.В. Рябчик. - Київ : Академія, 2014. - 222 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).