Міжнародна економіка

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.024
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Економіки і маркетингу
Лектор: старший викладач Самотій Наталія Степанівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Навчальна дисципліна «Міжнародна економіка» орієнтована на вивчення системи міжнародної економічної діяльності та об’єктивних законів і принципів її розвитку; отримання знань щодо умов, форм, методів та основного інструментарію міжнародної економічної взаємодії, а також на розвиток умінь та навичок аналізу зовнішньоекономічної політики України у процесі інтеграції її у сучасні світогосподарські структури.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: • загальних: ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК11. Здатність працювати в команді. ЗК12. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). ЗК13. Здатність працювати в міжнародному контексті. ЗК14. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. • фахових: ФК1. Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області маркетингу та міжнародної економіки. ФК2. Здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області сучасного маркетингу та міжнародної економіки. ФК3. Здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі. ФК4. Здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими. ФК5. Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу. ФК6. Здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності. ФК7. Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати господарської діяльності ринкових суб’єктів. ФК8. Здатність розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності. ФК9. Здатність використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної діяльності. ФК10. Здатність використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх ефективності. ФК11. Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості функціонування ринків. ФК12. Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень у сфері маркетингу. ФК13. Здатність планування і провадження ефективної маркетингової діяльності ринкового суб’єкта в кросфункціональному розрізі. ФК14. Здатність пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності.
Результати навчання: Р1. Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження маркетингової діяльності. Р2. Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності. Р4. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію. Р5. Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів. Р7. Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію. Р10. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта. Р17. Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами, а також належного використання професійної термінології. Р.19. Виявляти навички аналізу оцифрованої інформації, обґрунтовувати управлінські рішення на основі зміни зовнішнього і внутрішнього середовища. Р.20. Демонструвати навички прогнозування попиту на вітчизняних та міжнародних ринках, досліджувати онлайн маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: підприємницька діяльність кореквізит: макроекономіка, мікроекономіка.
Короткий зміст навчальної програми: У процесі вивчення навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» студенти ознайомляться із закономірностями функціонування та розвитку міжнародної ринкової організації господарського життя; інструментами аналізу та програмування розвитку відкритої національної економіки, особливості її взаємодії з економікою інших країн; тенденціями розвитку міжнародних товарних, інвестиційних, фінансових ринків та ринків праці; розглянуть інституційну структуру регулювання міжнародної економіки, тенденції її розвитку та шляхи вдосконалення; Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Розуміти особливості економічних відносин в мегасередовищі порівняно з макро- і мікросередовищем; 2. Вміти оцінювати торгові переваги країн в умовах міжнародного поділу праці; 3. Вміти застосовувати форми і методи регулювання зовнішньоторгової політики економічних суб’єктів; 4. Розуміти специфіки і наслідки міграційних процесів; 5. Вміти оцінювати ефективність міжнародного руху капіталу і міжнародних кредитних відносин; 6. Розуміти сутності міжнародної валютної системи і знання основних її засобів та інструментів; 7. Вміти об’єктивно оцінювати роль України і її перспективи в інтеграційному процесі.
Опис: Сутність, структура, головні елементи міжнародної економічної системи. Суть, чинники та види міжнародного поділу праці. Міжнародна спеціалізація і кооперування. Сутність, об’єкти, суб’єкти, форми міжнародних економічних відносин. Еволюція теорій міжнародних економічних відносин. Теорії абсолютної і порівняльної переваг. Динамічні моделі міжнародної конкурентоспроможності. Зовнішня, міжнародна та світова торгівля. Тарифне і нетарифне регулювання міжнародних торгово-економічних відносин. Україна на світовому ринку товарів і послуг. Сутність, мотивація і форми міжнародного руху капіталу. Суть, причини і види міжнародних інвестицій. Світовий фінансовий ринок, його структура і тенденції розвитку. Транснаціональні корпорації та сфера їх діяльності. Міжнародний кредит і його основні різновиди. Міжнародні валютно-фінансові організації. Масштаби, форми, напрями сучасних міграційних процесів. Поняття валюти та її класифікація. Валютний курс і валютний паритет. Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика. Міжнародна регіональна інтеграція. Міжнародна економічна політика України в умовах глобалізації економіки.
Методи та критерії оцінювання: Усне опитування в процесі роботи студентів у малих групах на лекційних, лабораторних та практичних заняттях. Письмова робота і усна компонента на екзамені. При дистанційній роботі (у тому числі за умов карантину) передбачається співбесіда зі студентами під час проведення відео конференцій на лекційних та практичних заняттях. Лабораторні роботи проводяться в аудиторії або (у випадку дистанційного навчання) на домашньому комп’ютері. Індивідуальні звіти з лабораторних робіт та письмові роботи пересилаються до ВНС, або на електронну пошту викладача в домені @lpnu.ua. Дистанційні заняття проводяться на платформах MS Teams та ZOOM.
Критерії оцінювання результатів навчання: - Поточний контроль (тестування, самостійні роботи, ессе) – 40 балів; - Підсумковий контроль – 60 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник для вузів / І.В. Багрова, Н.І. Редіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман; За ред. д-ра екон. наук, проф. І.В.Багрової. – Київ, Центр навчальної літератури, 2004. – 580 с. 2. Козак Ю.Г. Міжнародна економіка: Навчальний посібник / Ю.Г. Козак та ін. – К.: «АртЕС», 2002. 3. Козик В.В., Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2005. – 406 с. 4. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: Навч. посібник / Д.Г. Лук’яненко. – К.: КНЕУ, 2005. 5. Міжнародна економіка: Підручник / Ю.Г. Козак, Д.Г. Лук’яненко, Ю.В. Макогон та ін. – К.: ЦУЛ, 2009. – 560 с. 6. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник / Д.Г.Лук’яненко, Б.В. Губський, О.М. Мозговий та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. Д.Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с. 7. Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка): Навч. посібник / За ред. М.З.Мальського, Ю.М.Мороза. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).