Соціальна політика

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.M.030
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Економіки і маркетингу
Лектор: Кандидат педагогічних наук, старший викладач Калінська О.П.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПРН 4. Визначення істотних рис основних соціально-економічних систем та напрямки їх еволюції, роль політекономії у розробці шляхів формування соціально-орієнтованої економічної системи суспільства. Уміння збирати та опрацьовувати соціально-економічну інформацію, робити узагальнюючі висновки на науковій основі. Компетенції, якими треба оволодіти студентові: загальні: ЗК 1. Здатність до формування світогляду щодо розвитку людського буття, суспільства і природи, духовної культури. ЗК 2. Здатність розглядати суспільні явища в розвитку і конкретних історичних умовах. ЗК 6. Здатність здійснювати комунікаційну діяльність. ЗК 7. Здатність працювати як самостійно, так і в команді. ЗК 10. Здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості. ЗК 12. Здатність до навчання. ЗК 13. Здатність формувати нові ідеї (креативність). фахові: ФК 17. Здатність до розуміння чинної нормативно-законодавчої системи в Україні в контексті діяльності за фахом.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Історія України та світу кореквізити: Культурологія
Короткий зміст навчальної програми: Вступ до соціології. Історія становлення і розвитку соціології. Методологія і методика емпіричних соціологічних досліджень. Суспільство як цілісна система, його соціальна структура. Особистість у системі соціальних зв’язків. Соціологія конфлікту. Соціологія культури. Сім’я як соціальний інститут. Соціологія політики. Соціологія релігії. Економічна соціологія. Соціологія праці та управління.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (тестування, самостійні роботи, ессе) –50 балів; - Підсумковий контроль – 50 балів
Рекомендована література: 1. Гіденс Е. Соціологія.- К., 1999. 2. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій –Львів, 1998. 3. Нестуля О.О. Соціологія: практикум: навч. посіб. (для студ. вищ. навч. закл.) / О.О.Нестуля, С.І.Нестуля, С.Ж.Верезомська – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 272 с. 4. Климанська Л.Д., Савка В.Є. Соціологія. Навчально-методичний посібник для студентів всіх напрямків. - Львів, 2004. 5. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. – Київ, 1996. 6. Піча В. Соціологія. – Київ: Каравела, 2000. 7. Титаренко О. О.Соціологія : навчальний посібник. – 2020, 210 с. 8. Соціологія: навчальний посібник для студентів для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання, що вивчають «Соціологію» / О. В. Горпинич, О. Ю. Клименко, Л. М. Москаленко, М. С. Труш, В. Ф. Ятченко — Київ : ДУТ, 2019. — 235 с. 9. Кучера І.В Соціологія: навчальний посібник [Електронний ресурс] / І.В. Кучера. – Івано-Франківськ. - 2017. – 96 с. 10. Соціологія : підручник / М. П. Требін, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін. ; за ред. М. П. Требіна. — Х. : Право, 2010. — 224 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).