Статистика

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.025
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Фінансів, обліку і аналізу
Лектор: Гавран В.Я.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати особливості організації, інформаційну базу, методичні прийоми та процедури аналізу господарської діяльності підприємств та організацій; • знати і розуміти комплексне, системне дослідження економічних явищ і процесів, оцінювання ефективності діяльності організацій, прогнозування та пошуку резервів і можливостей їх мобілізації; • вміти розв’язувати конкретні завдання з аналізу господарської діяльності, використовуючи набуті теоретичні знання з урахуванням останніх інструктивних документів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: економіка підприємства бухгалтерський облік фінансовий аналіз управлінський облік
Короткий зміст навчальної програми: Предмет, об’єкт і завдання аналізу господарської діяльності. Види аналізу та його інформаційне забезпечення. Метод і методичні прийоми аналізу господарської діяльності. Аналіз виробництва і реалізації продукції. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці. Аналіз довгострокових активів підприємства. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання. Аналіз витрат на виробництво продукції. Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз прибутку і рентабельності.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (тестування, самостійні роботи, есе);- 100 балів; - Підсумковий контроль – 100 балів
Рекомендована література: 1. Аналіз господарської діяльності [текст]: навчальний посібник / [за заг. ред. І.В. Сіменко, Т.Д. Косової] – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 384 с. 2. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій: навч. посібник ? За ред. К.Ф. Ковальчука. – К.: ЦУЛ, 2012. – 328 с. 3. Аналіз господарської діяльності: навч. посіб. / Шевчук В.О., Коновалова О.В., Пантелеєв В.П. - Нац. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2011. – 399 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).