Прогнозування та макроекономічне планування

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.M.029
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Економіки і маркетингу
Лектор: • старший викладач Самотій Наталія Степанівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен засвоїти інформацію щодо: класифікації прогнозів, взаємозв’язку прогнозів із макроекономічними планами, розвитку прогнозування, кількісної оцінки прогнозів, складання та виконання макроекономічних планів. 1. Методологія експертної оцінки для прогнозування економічних параметрів, та верифікації прогнозів; 2. Застосування математичних методів, зокрема, екстраполяції, барометричних, факторно-результативних методів; методу аналізу ієрархій для кількісної оцінки прогнозів; 3. Розуміння змісту і особливостей формування системи національних рахунків; 4. Вміння аналізувати зміст і реальність макроекономічних прогнозів, державних і цільових програм, державних бюджетів; 5. Знання змісту і дієвості економічних, адміністративних і соціально-психологічних важелів макроекономічного регулювання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: менеджмент, макроекономіка кореквізит: економіка підприємства, міжнародна економіка
Короткий зміст навчальної програми: Планування – функція управління. Головні параметри планування: пріоритет, вибір, ризик, значення, класифікація і способи врахування ризику. Методологія і класифікація планування. Зміст прогнозування і класифікація прогнозів. Методологічні основи прогнозування; макроекономічні показники. Основи вибору моделі розвитку макросистеми. Види, джерела і форми представлення інформації. Методи економічного прогнозування: поняття, види, сфери використання. Методи прогнозної екстраполяції (аналіз часових рядів; метод найменших квадратів, екстраполяція за експонентною середньою). Барометричні, факторно-результативні методи та інші. Форми планових документів – державний бюджет, державна програма розвитку, цільова програма. Організаційне забезпечення розробки і виконання макроекономічних планів. Поточний стан прогнозування в Україні: організація, функції та повноваження державних органів прогнозування та планування.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (тестування, самостійні роботи, ессе) – 40 балів; Підсумковий контроль – 60 балів
Рекомендована література: 1. Воронкова В.Г. Соціально-економічне прогнозування: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 288 с. 2. Глівенко С.В., Соколов М.О. Економічне прогнозування: Навчальний посібник. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К., 2004. 3. Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування та планування: Навчальний посібник. К.: ЦНЛ, 2003. 4. Домарадзька Г.С., Гладун Т.М., Фещур Р.В., Самотій Н.С. Прогнозування і макроекономічне планування: Підручник для студентів економічних спеціальностей: Львів.: «Магнолія 2006», 2013, - 304 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).