Фінанси територіальних громад

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.10.E.052
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Фінансів, обліку і аналізу
Лектор: кандидат економічних наук, доцент Волошин Орися Павлівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення дисципліни – підготовка спеціалістів високого рівня кваліфікації в галузі фінансів територіальних громад, який забезпечуватиме їм конкурентні переваги при працевлаштуванні у фінансові органи місцевої влади, за рахунок формування у студентів базових теоретичних знань про сутність і роль фінансів територіальних громад у економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень та механізм їх функціонування.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі фінансів територіальної громади; ознайомлення із засадами їхнього функціонування як одного з дійових важелів економічної політики місцевих органів самоврядування; отримання вмінь та навичок аналізу використання доходів та видатків органів місцевого самоврядування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів управління фінансами і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та формування таких компетентностей: загальних: ЗК10. Здатність працювати у команді. ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). Фахових (спеціальних): СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення. ПР24.Уміння застосовувати методи фінансування операційної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: фінанси, макроекономіка, мікроекономіка, податкова система; - кореквізит: фінанси підприємств, фінансовий менеджмент.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на вивчення особливостей формування і використання фінансових ресурсів територіальних громад із врахуванням переваг і недоліків бюджетної децентралізації, розуміння основ планування, укладання та схвалення місцевих бюджетів.
Опис: Фінансові ресурси територіальної громади. Видатки місцевих бюджетів. Доходи місцевих бюджетів. Фінанси комунальних підприємств. Міжбюджетні трансферти. Бюджетний процес на місцевому рівні. Складання проектів місцевих бюджетів. Потенційні джерела залучення ресурсів для територіальної громади. Фінансовий контроль на місцевому рівні. Корупційні ризики в управлінні фінансами територіальної громади.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (45%) - екзаменаційний контроль (55%)
Критерії оцінювання результатів навчання: - поточний контроль (45 балів) - екзаменаційний контроль (55 балів, письмова компонента - 45 балів, усна - 10)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Алексєєв І.В, Ярошевич Н.Б., Чушак – Голобородько А.М. Бюджетна система: Навчальний посібник. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2007. – 376 с. 2. Бюджетна система України: підруч. / За ред. С.І. Юрія, В.Г. Дем’янишина, О.П. Кириленко. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 624 с. 3. Васильєва Н. В., Гринчук Н. М., Дерун Т. М., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади: навч. посіб. К.: 2017. 119 с. 4. Гораль Л. Т., Спасів Н. Я., Мартинюк В. Ф., Маринчак Л. Р. Місцеві фінанси: навч. посіб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. 350 с. 5. Жихор О. Б., Кириленко О. П., Тридід О. М. та ін. Місцеві фінанси: підручник / за ред. О. Б. Жихор, О. П. Кириленко; Ун-т банк. справи Нац. банку України. К.: УБС НБУ, 2015. 579 с. 6. Муніципальні фінанси: навч. посіб. / За ред. д.е.н., проф. О.П. Кириленко. – Тернопіль: Астон, 2015. – 360 с. 7. Письменний В.В. Місцеві фінанси: навч. посіб. / В.В. Письменний. – Тернопіль: Видавн.-поліграф. центр «Економічна думка», 2012. – 200 с. 8. Фінанси об’єднаних територіальних громад: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Західна О. Р. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. - 536 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).