Інформаційні системи у небанківських фінансових установах

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.11.E.061
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Фінансів, обліку і аналізу
Лектор: Кандидат економічних наук, доцент Щербан О.Я.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Після прослуховування курсу студент повинен знати зміст базових категорій, які утворюють теоретико-методологічні засади функціонування інформаційних систем, розуміти принципи та механізм функціонування інформаційних систем, функції структурних складових інформаційних систем та ієрархічні взаємозв’язки між ними, а також володіти знаннями щодо сфер та напрямків застосування інформаційних систем у різних сферах фінансово-господарської діяльності, у тому числі і у галузі державного управління та міжбанківських розрахунків. Студент має вміти застосовувати набуті теоретичні знання на практиці, розв’язувати конкретні економічні завдання, розуміти функції інформаційних систем страхових компаній, банків, пенсійних фондів і вміти використовувати автоматизовані робочі місця, що входять до їх структури.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: інформатика - кореквізит: фінансові технології
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення сутності та особливостей еволюції інформаційних систем; вивчення основних засад теорії інформаційного (постіндустріального) суспільства; вивчення структури та принципів побудови інформаційних систем, видів систем, їх значення у фінансовій діяльності на сучасному етапі розвитку економічних відносин; дослідження сутності, особливостей та видів фінансово-економічної інформації, принципів та систем кодування і класифікації інформації, змісту та етапів формалізації і структурування інформації; вивчення особливостей функціонування, структури та функцій інформаційних систем фінансових інститутів (банків, страхових компаній, пенсійних та інвестиційних фондів); аналіз прикладних аспектів застосування інформаційних систем у державному управлінні; вивчення особливостей застосування інформаційних систем у міжбанківських національних та міжнародних розрахунках; дослідження сутності, еволюції, видів та механізму використання електронних грошей.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (тестування, самостійні роботи, ессе) – 40 балів; - Підсумковий контроль – 60 балів
Рекомендована література: 1. Ананьєв О.М., Білик В.М., Гончарук Я.А. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності: підручник. – Л.: Новий Світ, 2006. – 583 с. 2. Аніловська Г.Я., Мицак О.В., Вус М.Л., Стоколоса Т.М. Інформаційні системи і технології у фінансах: навч. посіб. – Л.: ЛКА, 2008. – 327 с. 3. Про інформацію: Закон України від 2.10.92 р. № 2657-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text. 4. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.93 р. № 3323-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3322-12#Text. 5. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні від 15 травня 2013 р. № 386-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013- %D1%80#Text. 6.Анісімов А.В. Інформаційні системи та бази даних: Навчальний посібник для студентів факультету комп’ютерних наук та кібернетики. – Київ, 2017.110 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).