Фінанси корпорацій

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.M.040
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінансів, обліку і аналізу
Лектор: Кандидат економічних наук, доцент Данилків Христина Петрівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей щодо використання системи знань з управління фінансами корпорацій, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення корпорацій, набуття необхідної сукупності теоретичних і практичних знань, вмінь та навичок для використання технологій та інструментарію фінансового управління корпораціями.
Завдання: Знати: основи фінансового управління, методи визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення корпорації, активів та джерел фінансування для вирішення конкретних фінансових завдань з метою забезпечення необхідного фінансового стану корпорації. Вміти здійснювати: - діагностику результатів фінансової діяльності корпорації в умовах недостатньої інформації з метою прийняття оптимальних управлінських рішень щодо забезпечення її необхідного фінансового стану; - планування фінансових показників діяльності на основі визначення основних складових прогнозного звіту про фінансові результати та прогнозного балансу корпорації; - прийняття рішень щодо управління грошовими потоками корпорації на основі результатів аналізу руху коштів господарюючого суб’єкта з метою формування оптимальних прогнозних сценаріїв; - визначення вартості грошей у часі на основі володіння певними методиками визначення її рівня з метою використання отриманих результатів оцінки у фінансових розрахунках; - прийняття рішень щодо управління прибутком на основі результатів оцінки, аналізу та планування основних показників фінансово-господарської діяльності корпорації; - прийняття управлінських рішень щодо управління величиною і структурою оборотних активів на основі результатів оцінки джерел формування, структури та розміщення оборотного капіталу корпорації; - формування оптимальної структури капіталу підприємства на основі результатів аналізу ефективності використання джерел фінансування діяльності корпорації з використанням методик оцінки вартості капіталу та моделювання структури капіталу.
Результати навчання: 1. Діагностика результатів фінансової діяльності корпорації в умовах недостатньої інформації з метою прийняття оптимальних управлінських рішень щодо забезпечення її необхідного фінансового стану. 2. Планування фінансових показників діяльності на основі визначення основних складових прогнозного звіту про фінансові результати та прогнозного балансу корпорації. 3. Прийняття рішень щодо управління грошовими потоками корпорації на основі результатів аналізу руху коштів господарюючого суб’єкта з метою формування оптимальних прогнозних сценаріїв. 4. Визначення вартості грошей у часі на основі володіння певними методиками визначення її рівня з метою використання отриманих результатів оцінки у фінансових розрахунках. 5. Прийняття рішень щодо управління прибутком на основі результатів оцінки, аналізу та планування основних показників фінансовогосподарської діяльності корпорації. 6. Прийняття управлінських рішень щодо управління величиною і структурою оборотних активів на основі результатів оцінки джерел формування, структури та розміщення оборотного капіталу корпорації. 7. Формування оптимальної структури капіталу підприємства на основі результатів аналізу ефективності використання джерел фінансування діяльності корпорації з використанням методик оцінки вартості капіталу та моделювання структури капіталу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: "Фінанси", "Фінанси підприємств" Кореквізит: "Фінансова діяльність суб'єктів господарювання".
Короткий зміст навчальної програми: Економічний зміст та призначення корпоративних фінансів. Корпорація і фінансовий ринок. Аналіз фінансових звітів корпорацій. Визначення вартості грошей у часі та їх використання у фінансових розрахунках. Управління прибутком корпорації. Управління активами корпорації. Управління капіталом.
Опис: Тема 1. Економічний зміст та призначення корпоративних фінансів. Тема 2. Корпорація і фінансовий ринок. Тема 3. Аналіз фінансових звітів корпорацій. Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та їх використання у фінансових розрахунках. Тема 5. Управління прибутком корпорації. Тема 6. Управління активами корпорації. Тема 7. Управління капіталом.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40 балів). Контрольний захід (60 балів).
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль – 40 балів. - Практичні та лабораторні заняття, робота у малих групах – 30 балів; - Робота у ВНС – 10 балів. Екзаменаційний контроль – 60 балів. - Письмова компонента – 50 балів. - Усна компонента – 10 балів. Разом за дисципліну – 100 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Закон України Про цінні папери та фондовий ринок // Верховна Рада України; Закон від 23.02.2006 № 3480-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 2. Закон України «Про акціонерні товариства» // Верховна Рада України; Закон від 17.09.2008 № 514-VI URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514-17 3. Закон України Про холдингові компанії в Україні // Верховна Рада України; Закон від 15.03.2006 № 3528-IV URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3528-15 4. Закон України Про інститути спільного інвестування // Верховна Рада України; Закон від 05.07.2012 № 5080-VI URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5080-17 5. Управління фінансами акціонерних товариств: навчальний посібник / Державний виший навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”; [С. В. Леонов. Н. Г. Пігуль. І. М. Боярко та ін.]. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”. 2013. - 305 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).