Міжнародні фінанси

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.M.039
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінансів, обліку і аналізу
Лектор: Кандидат економічних наук, доцент Щербан О.Я.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: • сутність використовуваних на вітчизняних підприємствах систем обліку, їх взаємозв’язку з інформаційною системою підприємства, системою виробництва і постачання продукції, системою фінансового менеджменту; • методи обліку товарно-матеріальних запасів, капіталу, витрат і доходів тощо; • методи аналізу фінансового стану підприємства, ефективності використання фінансових ресурсів; вміти: • проводити розрахунки за основними видами операцій на міжнародному фінансовому ринку; • моделювати схеми реалізації різних видів угод, які використовуються у сфері міжнародних фінансів; • здійснювати оцінку ефективності реалізації фінансових операцій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: «Фінанси», «Фінанси1», «Гроші та кредит 1» кореквізит: «Банківські операції», «Фінансовий ринок», «Ринок цінних паперів»
Короткий зміст навчальної програми: Структура системи міжнародних фінансів. Еволюція системи міжнародних фінансів. Суб’єкти міжнародних фінансів. Світові фінансові центри і офшори. Позиціонування у сфері міжнародних фінансів. Ставки у системі міжнародних фінансів. Рейтинги та індекси у системі міжнародних фінансів. Кореспондентські відносини і комунікації у системі міжнародних фінансів. Платіжний баланс країн. Форми та інструменти міжнародних розрахунків. Кредитні відносини між суб’єктами міжнародних фінансів. Угоди про уникнення подвійного оподаткування і взаємний захист інвестицій.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, робота на практичному занятті, виконання індивідуальної роботи; - Підсумковий контроль (70%): екзамен.
Рекомендована література: 1. Міжнародні фінанси: навч. посібник / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, О.В. Князь, К.О. Дзюбіна та ін.; за заг. ред. О.Є. Кузьміна. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 364 с. 2. Бойцун Н.Є. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник/ Н.Є. Бойцун, Н.В. Стукало. - 2-ге вид.. - К.: ВД "Професіонал", 2005. - 336 с. 3. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник/ С.Я. Боринець. - 2-ге вид. перероб. і доп.. - К.: Знання, 2006. - 494 с. 4. Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс: навчальний посібник/ за ред.: Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, М. І. Барановська. - 4-те вид. перероб. і доп.. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 288 с. 5. Патика Н.І. Міжнародні валютно-кредитні відносини: навчальний посібник/ Н. І. Патика. - К.: Знання, 2012. - 566 с. 6.6.Міжнародні фінанси [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ., які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізацією «Міжнародна економіка» за денною формою навчання / І. М. Грінько ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 109 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).