Психологія управління

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.036
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Економіки і маркетингу
Лектор: старший викладач Івашків Вікторія Олександрівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПР3. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері маркетингу. ПР10. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта. ПР13. Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи. ПР16. Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, підвищувати рівень особистої професійної підготовки
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Соціологія Культурологія Супутні навчальні дисципліни Естетика товарів та дизайн Маркетингова політика комунікацій
Короткий зміст навчальної програми: Відгук (реакція) людини з позицій психології управління. Основні закони управління поведінкою людини. Основні компоненти невербальної комунікації. Візуальні способи психодіагностики параметрів людини. Управлінські конфлікти та шляхи їх вирішення. Психолого-управлінські питання етики ділового спілкування. Психологічні механізми набуття, утримання та «реалізації» влади. Психологічні аспекти прийняття управлінських рішень. Управління поведінкою людини у стресових ситуація. Спілкування як взаємодія. Ділова міжособистісна комунікація. Управлінець ХХІ століття. Світовий досвід підготовки управлінських кадрів. Психолого-управлінські особливості реклами.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль - 40 балів екзаменаційний - залік - 60 балів підсумковий контроль - 100 балів
Рекомендована література: 1. Кизименко Л.Д. Психологія управління Методичні матеріали для студентів заочної форми навчання Львів.- Вид. ДЦ МОіНУ. - 2004. 2. Шпалінський В. В., Помазан К. А. Психологія управління: Навчальний посібник для керівників навчальних закладів, практичних психологів, вчителів та вихователів. — Харків: Веста: Вид-во «Ранок», 2002. — (Серія «Управління школою»). 3. Ієвлєв О.М. Практикум з курсу «Психологія і педагогіка»: Навчально-методичний посібник для студентів всіх напрямків. - Львів: Видавничий відділ Інституту підприємництва та перспективних технологій при НУ «Львівська політехніка», 2006. -142 с. 4. Конфліктологія: Навчальний посібник/ Л. М. Ємельяненко, В. М. Петюх, Л. В. Торгова, А. М. Гриненко; За ред.: В. М. Петюха та Л. В. Торгової. - К.: КНЕУ, 2003. 5. Шейнов В. П. Скрытое управление человеком (Психология манипулирования). — Минск: Харвест: М: ACT, 2000. 6. Курбатов В. И. Искусство управлять общением. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. 7. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. - К.: Академвидав, 2003. 8. Москаленко В.В. Соціальна психологія - К: Центр навч. літ-ри, 2005 9. Панасюк А. Как победить в споре, или искусство убеждать. — М.: Олимп: ООО «Издательство АСТ — ЛТД», 1998. 10. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Навч. посіб. / М. В. Артюшина, Л. М. Журавська, Л. А. Колесніченко та ін.; За заг. ред. М. В. Артюшиної. - К.: КНЕУ, 2008. 11. Морозов А.В. Психология влияния – СПб.: Питер. 2001. 12. Крушельницька Л.В. Фізіологія і психологія праці. Навчальний посібник.- К.: КНБУ, 2000. 13. Крыжко В. В., Павлютенков Е. М.Психология в практике менеджера образования. -СПб.: КАРО, 2002.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).